Hlavní navigace

Stěhování národů - Uživatelé výměnných sítí se stěhují k eD2K

1. 1. 2005

Sdílet

Používáte výměnné sítě? A pracujete s těmi "globálními"? Pokud ano, pak jste simožná všimli pozvolného přelévání uživatelů (a obsahu) mezi těmito sítěmi. Ještě donedávna s...
Používáte výměnné sítě? A pracujete s těmi "globálními"? Pokud ano, pak jste si
možná všimli pozvolného přelévání uživatelů (a obsahu) mezi těmito sítěmi.
Ještě donedávna se dalo říci, že největším výměnným systémem podle počtu
uživatelů i množství obsažených dat je síť KaZaA a ostatní pracující s
protokolem FastTrack. Nicméně časy se mění.
Výměnné (častěji P2P) sítě slouží od doby svého masového rozšíření k výměně dat
mezi svými uživateli. Předmětem těchto dat jsou počítačové aplikace, multimédia
a v menší míře dokumenty. Protože tato data, méně kulantně řečeno, představují
obvykle pirátské kopie programů, filmů a hudebních nahrávek, není se co divit,
že mnozí jejich existenci nevidí rádi.
V současné době existují dva typy výměnných sítí. Jsou to spojité a nespojité
systémy. Příkladem druhého z nich, tedy systému nespojitého, je u nás velmi
populární Direct Connect. Tento systém je tvořen samostatnými nepropojenými
buňkami utvořenými okolo centrálních systémů, tedy HUBů. Uživatelé v
jednotlivých buňkách mohou pracovat pouze s daty jiných uživatelů stejných
buněk. To přináší svá omezení, ale také výhody především v redundanci. Ukončení
provozu jednoho HUBu tedy neomezí chod ostatních.
Naproti tomu spojité sítě jsou tak říkajíc globální. Obvykle jsou založeny na
principu samoregulace. K jejich provozu jsou kromě klientů a počítačů uživatelů
potřeba určité servisní body, něco jako HUBy. Funguje v nich ale určitá
inteligence, která víceméně autonomně rozhoduje o tom, co bude řídícím bodem a
co podřízeným. Tyto sítě, mezi něž řadíme především FastTrack a Gnutellu ve své
původní i "nové" G2 verzi, tvoří v současné době špičku technologií pro sdílení
dat.

Kolik nás je?
Vzhledem k historickému vývoji mají nejvíce uživatelů globální sítě. Pokud
používáte například KaZaA, iMesh nebo cokoliv jiného pod sítí FastTrack, pak
víte, že klient pravidelně ukazuje počet uživatelů a aktuální množství dat,
která síť tvoří. Toto číslo je ale poměrně nepřesné.
Jestliže můžeme hovořit o nepřesnosti v případě FastTracku, který má k měření
velikosti sítě přímo funkci, pak u jiných systémů je toto ještě mnohem
problematičtější. Nicméně existují hodnoty, které bychom spíše než
statistickými informacemi mohli nazvat různě silně kvalifikovanými odhady. Má
to několik důvodů. Jednak velikost jednotlivých globálních sítí se prakticky
neustále mění, což je dáno jejich samotnou náturou (množství dat) a počtem
uživatelů, dále pak mimořádnými a nezamýšlenými jevy, s nimiž se sítě
setkávají. Zde jde především o vytváření krátkodobých regionů tedy částí sítí,
které jsou po určitou dobu nebo i trvale (avšak to jen na něčí zásah a záměrně)
odpojeny od hlavního oceánu sítě. Takové části pak z pohledu velkých sítí nelze
do statistiky zahrnout (není jak), a proto v ní chybí. Pokud bychom se o měření
rozsahu výměnného systému pokusili bez nich, pak se nám bude síť jevit mnohem
menší, než ve skutečnosti je. Přesto pokud bychom chtěli odhadnout počet
uživatelů na hlavních výměnných (globálních) systémech, dostaneme se k velmi
přibližnému číslu šesti až sedmi milionů. Je třeba uvažovat i o náhodných
uživatelích a o poměrně vysokém počtu uživatelů duplicitních, tedy takových,
kteří využívají služeb více než jedné výměnné sítě.
Problémy při zjišťování počtu uživatelů výměnných systémů:
- Neustále se měnící množství lidí i dat.
- Krátkodobé odloučení částí sítě.
- Chyby při výpočtech, duplicity.
- Výpočet náročný na čas, změny před jeho dokončením.

Stěhování národů
Uživatelé výměnných sítí se čas od času stěhují. Tím nemyslíme v prostoru,
nýbrž mezi jednotlivými sítěmi. Vypnout jednoho klienta a aktivovat jiného není
nikterak náročnou věcí, nicméně to představuje přesunutí konkrétního člověka se
všemi jeho sdílenými daty z jednoho systému pod jiný. V posledních měsících je
pozorovatelný v souvislosti s tímto stahováním zajímavý jev. V oblasti
globálních konvenčních sítí totiž dochází k postupnému odlivu uživatelů sítě
FastTrack (čili programů KaZaA, iMesh a zejména KaZaA Lite) ve prospěch klientů
sítě eDonkey 2000 (zkráceně eD2K) a dalších. V průběhu října došlo dokonce k
tomu, že odhadovaný a tedy velmi nepřesný počet uživatelů eD2K přesáhl počet
uživatelů FastTracku. Jedno malé a bezvýznamné číslo, řeklo by se. Nicméně toto
číslo může ve vývoji a provozu výměnných sítí znamenat totéž, ne-li více, než
znamenalo kdysi odpojení systému Napster. Nevěříte? Pokud sdílíte a stahujete,
pak čtěte dál.

Koncepční rozdíly
Síť FastTrack měla několik dobrých důvodů, proč se stala nejpoužívanější. Její
protokol je velmi dobře promyšlený. Postupný vývoj jej dovedl do bodu, kdy byly
největší problémy a rizika úspěšně eliminovány. Síť je plně distribuovaná, což
znamená, že nemá žádné centralizované body. Každý uživatel může mít jeden ze
tří statutů. Buď je běžnou součástí sdílející a stahující data, nebo je uzlem
udržujícím index informací a zajišťujícím vyhledávání, nebo je uzlem, který se
stará o řízení provozu a regulaci sítě. Každý klient může být v roli
kteréhokoliv z těchto uzlů a každému klientovi je jeho role přidělena na
základě aktuálních potřeb sítě a jeho vlastních možností. Výsledkem pak je
hladká spolupráce a koherentnost sítě. Další zajímavou funkcí FastTracku je
jeho schopnost zabraňovat vzniku bublin, tedy osamocených prvků a částí
systému. Jinými slovy, ať je to jakkoliv veliké, neustále to drží pohromadě.
Rankování uživatelů, s ním spojené přidělování možnosti prohledávat a dále
pořadí ve frontách stahování je také určitou formou řízení provozu v síti a
jejího udržování v optimální kondici. Přestože právě tato funkce je nyní u FT
potlačována díky masivnímu rozšíření cracknutých klientů, má stále svůj význam.
Společnosti Sherman Networks, která KaZaA (a technicky vzato celý FastTrack)
provozuje, se v poslední době podařilo vyklouznout z několika soudních sporů s
dodavateli zábavních obsahů, přesněji s jejich zástupci. A tak by se zdálo, že
promyšlená a nejrozšířenější síť má před sebou pouze pozitivní budoucnost,
paradoxně podporovanou i existencí nelegálních klientských aplikací. Přesto
její populace poslední dobou klesá a na vrcholek slávy se pomalu, leč jistě
dostává donedávna poměrně neznámý hráč. Systém eD2K.

eDonkey
eDonkey je výměnná síť vyvinutá týmem MetaMachine. Její technologie zdaleka
není tak dokonalá jako je tomu v případě FastTracku. Technicky vzato se jedná o
centralizovanou síť velmi podobného typu, jakou býval v dobách své největší
slávy a proslulosti Napster. To znamená, že síť je rozdělena na klienty a na
servery. Klienti předávají serverům své seznamy sdílených souborů a ty potom
servery používají pro vyhledávání, zatímco samotný přenos souborů se realizuje
metodou P2P. eD2K umožňuje soubory dělit, stahovat z různých zdrojů i od těch,
kteří daný soubor ještě nemají úplně celý, což urychluje především šíření
novinek (ale znamená podobně jako v případě BitTorrentu i určitá rizika).
Centralizace umožňuje dále poměrně přesný výpočet počtu uživatelů on-line i
množství jejich dat. Vyhledávání je efektivnější než v případě například
Gnutelly, nicméně i přes systém serverů se pohybuje na jen o něco málo vyšší
úrovni než je tomu u FastTracku.
Zásadním nedostatkem centralizovaného řešení výměnné sítě je již od dob
Napsteru riziko vypnutí serveru. Síť bez systému serverů nemůže existovat, sama
se (na rozdíl od FT nebo Gnutelly) bez existence serverů z jednotlivých klientů
nespojí. Přesto vyřadit eD2K z provozu podobným způsobem, jako k tomu kdysi
došlo v případě Napsteru (také Audiogalaxy a dalších), nelze.
Autoři se totiž rozhodli k rozumnému kroku a dali zdrojové kódy serverového
softwaru volně k dispozici. V důsledku toho vzniklo několik variant jak
serverů, tak i klientů a podpora eD2K byla postupně integrována i do
multiplatformních výměnných klientů jako jsou Shareaza, GiFt a další.
Původní eDonkey klient, který je i dnes využíván, obsahuje sponzorovaný
software, nicméně na rozdíl od jiných klientů není jeho instalace nezbytnou
podmínkou pro zprovoznění. Jiná varianta, eMule, je pak k dosažení zcela bez
dalších přídavných komponent a poskytuje přitom lepší funkčnost i stabilitu.
Všech výhod eD2K je možné nicméně využívat i s univerzální Shareazou v
kterékoliv z posledních verzí.
To byl základní popis velmi dlouho nekorunovaného krále výměnných systémů, sítě
FastTrack, a jeho nástupce eD2K. Z technického popisu vyplývá, že dokonalejší
je FastTrack nespoléhající se na dobrovolníky, kteří na svých strojích
zprovozní serverový software, aby bylo možné síť uvést do provozu, že jej
propojí s jinými servery, aby nedošlo ke vzniku osamocených bublin. Relativní
výhody centralizovaného řešení jsou totiž při porovnání s plně distribuovanou
sítí víceméně marginální, protože například vyšší rychlost hledání v serverové
síti je snadno nahraditelná kontinuálním vyhledáváním v síti decentralizované.
Přes to všechno se FastTrack dostává postupně do pozadí a z eD2K a jejich
klientů se stává nejvyužívanější výměnný systém na světovém internetu i přes
nedostatky, které tato síť přináší. V průběhu října 2004 se její obsah
pohyboval okolo 2,3 milionů uživatelů, s FastTrackem v těsném závěsu. Lze
přitom kvalifikovaně předpokládat, že nástup eD2K ještě neskončil a že tato síť
bude FastTracku i nadále přinejmenším po nějakou dobu úspěšně ukrajovat z jeho
koláče dat i uživatelů. Čím je to ale způsobeno? A jaké jsou možné následky pro
komunitu sdílející a stahující soubory z výměnných systémů po celém světě? Na
tyto a další otázky se v následující části pokusíme odpovědět, i když v mnoha
ohledech může jít spíše o pokusy o argumentovatelná proroctví.

Obsah zůstává stejný
Jediné, co se na výměnných sítích za poslední asi čtyři roky podstatným
způsobem nezměnilo, je jejich obsah. Filmy, hudba ve formátu MP3 a podobných,
nejnovější verze softwaru. O legalitě těchto dat ve vztahu k autorským právům
jejich tvůrců a majitelů nemusí být (a nejsou) nejmenší pochybnosti. Nicméně i
přesto se sdílení účastní miliony lidí po celém světě i se svou technikou a
činí tak dobrovolně. Změna technik využívaných ve výměnných sítích přichází
nejčastěji současně s různými protiakcemi zaměřenými na potlačení těchto sítí.
Pokusy ochránců autorských práv především na americkém kontinentě, ale i v
Evropě zabránit existenci výměnných sítí a dosáhnout jejich zákazu kromě
Napsteru vesměs ztroskotaly. Uživatelé se přesunuli od centralizovaných k
distribuovaným systémům. Nyní se ovšem, pravděpodobně v důsledku technického
vývoje polodistribuovaných systémů, obracejí opět jinam a eD2K je toho důkazem.
Jak v libovolné síti narůstá množství lukrativního obsahu, stoupá i počet
jejich uživatelů a naopak. To znamená, že jakmile je příliv jednou nastartován,
bude pokračovat víceméně automaticky, přesně totéž platí i opačným směrem.
Pokud tedy jakoukoliv síť začnou uživatelé se svými daty mohutně opouštět, je
málo možností, jak tomu zabránit nebo jak tento jev zpomalit. FastTrack je v
poslední době mimo jiné sítí, na níž se šíří množství virů a tzv. fake souborů.
Tedy takových, které obsahují bezcenná, případně jiná data, než se uvádí v
jejich popisu. To vede ke značné inflaci provozu sítí je přenášeno mnoho
informací, aniž by měly pro ty, kteří je sdílejí a stahují, cenu, dochází ke
znehodnocení. Navíc je ještě obtížné zajistit, aby byly falešné soubory v
případě zachycení označeny a vyřazeny z dalšího provozu.
eD2K umožňuje mnohem lépe soubory popisovat na základě jejich kontrolních
součtů a nikoliv jen označení. Stačí pak znát patřičný hash a bez ohledu na to,
jak se daný balík dat jmenuje nebo jak je popsán, bude nalezen. To zároveň
umožní negativní selekci falešných souborů a práci pouze s těmi, které jsou,
opět pomocí kontrolních součtů, ověřené. V několika posledních měsících došlo k
vypnutí několika serverů eD2K, které představovaly podstatná místa této sítě.
Nicméně byly nahrazeny jinými na jiných místech a síť jako celek díky tomu dále
funguje (fungovala by i jinak). Mnohem menší množství falešných souborů i virů
a především dokonalejší prostředky proti nim jsou podstatným argumentem pro
"elektronického osla" a jeho varianty oproti klasické KaZaA a jejím upraveným a
ne vždy zcela funkčním verzím.

Nelze vypnout?
Když jsme se zmínili o tom, že plně distribuovaný systém typu sítě FastTrack
nelze vypnout, pak je zde třeba říci, že to neplatí tak doslova. Jednou z
vlastností protokolu je schopnost vynutit si verzi klienta. Poté, co spustíte
svůj KMD nebo jiný klient sítě FT, je nalezen nejbližší nadřízený uzel a je k
němu vyslán požadavek na vaše připojení. Součástí tohoto požadavku je mimo jiné
i verze a označení klienta, který se o připojení pokouší. Pokud se číslo
generace tohoto klienta shoduje s požadavky supernodu, pak je klient připojen.
V opačném případě (typicky starý klient) je jeho připojení odmítnuto. Minimální
verze klienta je do sítě distribuována a pohybuje se pouze po supernodech. To
znamená, že každý nadřízený uzel, pokud dostane instrukci o aktuálně minimální
verzi, si ji zapamatuje a dále ji distribuuje dalším známým superuzlům.
K čemu je to dobré? Za normálních okolností se jedná o jeden z prostředků, jak
udržet síť konzistentní. Nicméně pokud by FastTrack začal vynucovat novou
generaci klienta například proto, aby se ze sítě odstranily hacknuté verze
(Kazaa Lite KPP a jí podobné), mohlo by to podkopat fungování celého systému.
Sherman právě z tohoto důvodu, ač nerad, pirátské verze svých klientů stejně
jako pokusy o adaptaci jiných aplikací na FastTrack v tichosti trpí, dobře si
totiž uvědomuje, co by mohlo být pokusem o restriktivní zásah způsobeno.
Nicméně možnost tohoto zásahu nad celou sítí stále ještě, podobna proslulému
Damoklovu meči, visí. Riziko, že by došlo k rozpojení podstatné části oblíbené
sítě tak momentálně není nijak vysoké, nicméně existuje.

Konvergující svět
Jedná z věcí, kterým FastTrack jakožto proprietální rozhraní nepřeje, je
integrace do multiplatformních klientů (o nichž jsme již hovořili). Právě tyto
multiplatformní klientské systémy se však v současné době stávají jádrem mnoha
výměnných sítí. Zatímco předchozí období bylo jistým momentem "rasismu", kdy
každý uživatel mohl z rozličných důvodů užívat jen jeden systém, nyní je jich
integrováno do jednoho klienta více, navíc poměrně nenásilným způsobem.
Výsledkem je vyšší funkčnost, ale současně i větší handicap ryze proprietárních
systémů tedy KaZaA a iMeshe. Uzavřený protokol totiž nelze korektně
implementovat (ačkoliv pokusy o to se objevily a objevují), nicméně otevřít jej
nelze prostě proto, že by tím mohla být spuštěna katastrofa masivní rozšíření
silně modifikovaných klientů a s tím související znehodnocení funkcí jako
hodnocení souborů a uživatelů či přidělování práv ve frontách do té míry, že by
se síť postupně stala nepoužitelnou. Předchozí řádky mohou vyvolat dojem, jako
bychom síť FastTrack i s jejími přednostmi a nedostatky odepisovali a odesílali
do pekla výměnných systémů hned za Napsterem. To pochopitelně není pravda.
FastTrack je stále druhým nejrozšířenějším systémem. Jeho střední velikost
překračuje dva miliony uživatelů a množství sdílených informací je rovněž
nemalé. Přes své nedostatky, přes poměrně velké množství falešného obsahu a
přes skutečnost, že se jeho pomocí šíří některé i záměrně napsané škodlivé
kódy, je a ještě nějakou dobu přinejmenším bude ve svém sektoru velmi významným
hráčem. Pravdou ale, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, je i to, že jeho
postupný ústup byl pravděpodobně již nastartován a nebude jednoduché jej
zastavit. Uživatelé budou postupně ze sítí KaZaA a iMesh odcházet za vidinou
lepšího obsahu k eD2K i dalším sítím. FastTrack tak bude ztrácet uživatele i
data. Zároveň s tím by však měl klesat i podíl falešného obsahu. Je tak docela
dobře možné, že pokud se velikost sítě sníží, dojde zároveň k jejímu
pročištění, k navýšení množství platných dat a v konečném důsledku k
nastartování jejího dalšího růstu. Tato perioda ovšem může též trvat několik
let a vůbec nemusí vypadat tak, jak zde bylo popsáno.

Konsekvence změny
Ústup FastTracku ve prospěch multiplatformních sítí (samotný eD2K je zároveň
často distribuován s plně decentralizovanou sítí stejných autorů Overnetem) a
multiplatformních klientů může mít za následek pozitivní vývoj dalších sítí.
Multiplatformní klient totiž nejen stahuje data ze všech systémů, ke kterým je
připojen, ale současně i se všemi těmito systémy sdílí. V důsledku toho znamená
přechod kteréhokoliv klienta Kazaa Lite na Shareazu vlastně zmenšení FastTracku
o jeho data, ale zároveň navýšení eD2K, Gnutelly G2 a alternativně i Gnutelly
G1 o tento obsah, jenž je vlastně sdílen ne jednou, ale dvakrát až třikrát.
Vzhledem k tomu, že přenosové možnosti jednotlivých sítí se liší mimo jiné i
podle místních podmínek, se může stát, že obsah, který je v některých oblastech
prostřednictvím eD2K nedostupný, se stává dostupným pomocí sítě Gnutella a
pochopitelně také naopak. Optické (a statistické) zvětšení více sítí o de facto
duplicitní data tak paradoxně nemusí být na škodu věci, protože sice přinese
větší množství informací stejného obsahu, ale zároveň zajistí jejich lepší
dostupnost. To je nedůležité v případě aktuálních dat, novinek, které jsou
přístupné ve velkém množství kopií, nicméně se jedná o zajímavou vlastnost u
takových informací, které je možné považovat za raritní, u nichž existuje velmi
malé množství zdrojů.

Závěrem: sdílení a...
Předchozí článek si kladl za cíl doložit jeden zajímavý jev. Pokud jste se i vy
rozhodli přestěhovat svá sdílená data z KaZaA třeba na eMule nebo Shareazu,
stáváte se také účastníky tohoto procesu. Jestliže tak neučiníte, vězte, že
stěhování národa sdílečů bude pravděpodobně stejně pokračovat a nakonec možná
donutí k pohybu i vás. Je třeba říci jednu důležitou věc. Jestliže zde hovoříme
o sdílení, klientech, protokolech a podobně, hovoříme zásadně o technologiích.
Tyto technologie jsou samy o sobě přísně neutrální. Výměnný klient umí nabízet
a stahovat, ale za to, že nabízený nebo stahovaný materiál neporušuje zákon,
odpovídá výhradně jeho uživatel. Odpovídáte za to vy.
Organizace, které se pokouší bránit práva hudebníků a filmařů, ale také třeba
softwarových tvůrců proti sdílečům, se prezentují velmi nešťastným způsobem a
je to jen jejich chyba. Nicméně jsou v právu, a to je skutečnost, kterou ani
zde není možné opomenout. Existují různé (velmi protichůdné) názory na to, jaký
má sdílení dat vliv například na prodej kompaktních disků, digitální hudby v
elektronických obchodech nebo na návštěvnost kin. Žádný výzkum v tomto směru
ovšem není argumentem, který by nelegální sdílení a stahování dat
ospravedlňoval. Odpověď na otázku, zda využívat nebo nevyužívat P2P sítě a zda
stahovat či nestahovat data, záleží vždy na konkrétním uživateli člověku. Bez
ohledu na to, jakou technologii se rozhodne používat a jaké procesy probíhají v
jejím pozadí.
eD2K vs. FastTrack eD2K vs. FastTrack

eD2K vs. Napster
eD2K
- MP3, filmy, ISO
- více serverů po celém světě, centrální seznam
Napster
- primárně MP3
- centrální serverový systém