Hlavní navigace

S řidičákem do Evropy [II]

1. 3. 2000

Sdílet

Certifikace European Computer Driving Licence (ECDL) je ušitá na míru běžnýmuživatelům, hledajícím doklad o své počítačové gramotnosti. Ve druhém díle článků o ECDL se již podro...
Certifikace European Computer Driving Licence (ECDL) je ušitá na míru běžným
uživatelům, hledajícím doklad o své počítačové gramotnosti. Ve druhém díle
článků o ECDL se již podrobněji podíváme na obsah prvního ze sedmi jejích
modulů.

Nese název Základní pojmy informačních technologií a zkouška z tohoto modulu je
teoretická. Znamená to, že oproti následným šesti praktickým zkouškám z dalších
modulů nebudete týrat myšky ani polévat klávesnice kávou, ale spíše horečně
vzpomínat na čísla vašich známých hackerů či jiných počítačových nadšenců a pod
lavicí vyťukávat prosebné SMS... Ale nebojte se, obsah tohoto modulu je vlastně
průřezem a teoretickou základnou ostatních, praktických zkoušek a měl by
svědčit o tom, že s počítači vycházíte již delší dobu v míru a nejsou pro vás
jen černá (či spíše nudně šedá) skříňka plná brouků a jiné havěti.
Předpokládá se, že by úspěšný kandidát zkoušky měl znát základní pojmy z
oblasti hardwaru i softwaru. Měl by být zběhlý v použití různých druhů aplikací
a tedy schopen vysvětlit, k čemu všemu je dobré PC doma, v práci, v informační
společnosti. Část modulu je věnovaná i sítím, resp. jejich komunikačním
možnostem i bezpečnostním rizikům, a zkouška nezapomíná ani na právní povědomí
uživatelů o legálním nakládáním se softwarem.
Jak vidíte, celý první modul ECDL je rozdělen do několika témat, ukážeme si
tedy jejich obsah a nároky na kandidáta podrobněji. Jednotlivá témata zkoušky z
modulu Základní pojmy informačních technologií jsou:
1. Úvod do počítačové terminologie
2. Technické vybavení
3. Uchování dat
4. Programové vybavení
5. Informační sítě
6. Využití počítače v praxi
7. Informační technologie a společnost
8. Zabezpečení, autorské právo a zákon
1.Úvod do počítačové terminologie
- základní pojmy IT
- typy počítačů
- hlavní části osobního počítače
První část zkoušky se týká obecných termínů z oboru IT pojmů především
technického vybavení počítačů a jejich rozdělení.
Samozřejmě zásadní důraz se klade na termíny spojené s osobními počítači.
Kandidát by se měl ovšem zhruba orientovat i v další problematice IT: znát
příklady způsobu využití jiných druhů dnešních počítačů a mít řádový přehled o
rozdílech mezi nimi z hlediska jejich kapacity, rychlosti či ceny. Určitě se
zde nepředpokládá znalost velkých počítačových systémů, se kterými běžný
uživatel do styku přijde jen těžko, ale kandidát by měl být schopen zařadit
pojmy jako mainframe či síťový počítač do kontextu informačních technologií a
porovnat jejich základní vlastnosti i způsoby použití s osobními počítači.
Zároveň se zde testuje znalost pojmů hlavních částí osobního počítače
podrobněji se tímto tématem zabývá druhé téma zkoušky, zde jde pouze o základní
přehled. Je tedy nutno neplést si CD-ROM s vysunovacím pultíkem na kávu a znát
vnitřní uspořádání PC patří sem otázky typu: co je procesor a základní deska
počítače, jaké jsou druhy pamětí, rozdíly mezi operační pamětí a pevným diskem,
co je to komprimace disku, jaká jsou základní periferní a vstupní/výstupní
zařízení, pročpak a k čemu jsou výměnná média, a co jsou vlastně ta
multimédia...
2. Technické vybavení
- procesor
- vstupní zařízení
- výstupní zařízení
V této druhé části se zkouška podrobněji zaměřuje na tři z uživatelského
hlediska nejdůležitější části osobního počítače není však důležité znát
podrobně všechny jejich technické charakteristiky (což by běžného uživatele
místo úspěchu u zkoušky dovedlo spíše do čekárny MUDr. Holoubka), ale spíše mít
dobré povědomí o jejich existenci a způsobu jejich využití v konkrétních
případech.
V tomto tématu se klade důraz na znalosti o druzích vstupních a výstupních
zařízení a o základních funkcích procesoru. Tedy kandidát by měl vědět, co
vlastně procesor v osobním počítači provádí (logické řízení, výpočty, přístup k
operační paměti), jaké jsou současné typy procesorů, v jakých jednotkách se
měří rychlost procesoru. U periferií musí znát druhy častěji používaných
vstupních zařízení (klávesnice, myš, tablet, skener atd.) a jejich určení i
výhody v porovnání s jinými. Je vhodné na příkladech umět demonstrovat jejich
konkrétní použití. Podobně u výstupních zařízení (monitory, tiskárny, plottery,
reproduktory atd.) je důležitý přehled, kdy a kde jsou používána, případně jaké
základní charakteristiky jednotlivá zařízení mají.
3. Uchování dat
- zařízení určená k uchování dat
- druhy pamětí
- velikost pamětí
- výkon počítače
Zde kandidáti nejprve prokáží znalosti o způsobech uložení dat v počítači a o
zařízeních, která tuto funkci zajišťují.
Je nutno znát členění zařízení určených k dlouhodobému uchování dat a to podle
rychlosti, ceny či kapacity (pevný disk, CD-ROM, disketa, datová páska atd.).
Následně je důležitý i přehled druhů pamětí, které jsou dnes v osobních
počítačích využívány (RAM, ROM), rozdíly mezi nimi i příklady jejich použití.
U pamětí i zařízení pro dlouhodobé uchování dat je samozřejmě důležitá jejich
kapacita proto by měl kandidát znát i jednotky jejího měření (bit, byte, KB,
MB, GB) a umět popsat základní organizaci dat na pevných discích (vztahy mezi
složkou, souborem, záznamem a jedním znakem).
Posledním podtématem této části zkoušky jsou parametry počítače, které určují
jeho celkový výkon. Půjde zde o určení hlavních a rozhodujících kritérií, jež
rozhodují o výkonu celého PC: typ a rychlost procesoru, dostatečná velikost
operační paměti v závislosti na typu prováděných úloh, rychlost pevného disku i
jeho potřebná kapacita.
Opět zde není nutné znát přednosti konkrétních značek či technické podrobnosti.
Kandidát by si však měl být schopen vybrat počítač s výkonem dle svých nároků a
představ ("...a není pro mé účetnictví a piškvorky 128 MB RAM málo?").
4. Programové vybavení
- druhy SW
- operační systém
- aplikační SW
- vývoj programového systému
V tomto tématu by měl kandidát zkoušky prokázat vědomosti o různých druzích a
typech programového vybavení osobního počítače. V první řadě jde o rozlišení
mezi operačním systémem a aplikačními programy, a o vztah mezi nimi. Tyto dvě
skupiny programů jsou pak dalšími tematy této části zkoušky.
V případě operačního systému by měl běžný uživatel znát jeho základní funkce,
tedy vědět, proč a v čem je jeho nezastupitelné místo v systému počítače. Měl
by také znát pojem Grafical User Interface (GUI), a být schopen uvést jeho
přednosti a příklady operačních systémů, které ho používají. Nu a při
zabroušení do nedávné historie si v této souvislosti může jen informativně
vzpomenout i na DOS a jeho černé obrazovky s blikajícím kurzorem, aby bylo
možno vyzdvihnout přednosti dnešních operačních systémů využívajících GUI...
V rámci aplikačního softwaru půjde o přehled existujících aplikací tedy
schopnost jejich rozdělení do skupin dle typu úloh, které zpracovávají, na
textové procesory, tabulkové kalkulátory, databáze, účetní a mzdové systémy,
prezentační programy, DTP, multimediální aplikace... Pro všeobecný přehled je
jistě užitečné znát také alespoň některé hlavní zástupce těchto dnešních
aplikací umět vyjmenovat názvy všeobecně známých prodávaných programů, včetně
příkladů jejich použití.
V poslední části tohoto tématu se prověří obecná znalost kandidáta z oblasti
vývoje softwaru i běžný uživatel by zřejmě měl mít tušení, jak se počítačové
systémy tvoří, tedy minimálně rozlišovat mezi jednotlivými fázemi vývoje SW:
průzkumem, analýzou, programováním a testováním. Je zřejmé, že tato oblast je
velmi rozsáhlá, a jakýkoliv hlubší než povrchní pohled na ni není ani možný
(zvláště u tohoto typu zkoušky pro sice zběhlé, leč stále pouhé uživatele IT).
5. Informační sítě
- LAN a WAN
- telefonní síť
- elektronická pošta
- Internet
Toto téma se zaměřuje na možnosti využití i jednoduchý popis zařízení
počítačových sítí. Kandidátovi by měl být jasný rozdíl mezi LAN WAN (Local a
Wide Area Network) a měl by znát hlavní služby, které sítě poskytují.
Nejprve by měl být schopen obecně vysvětlit výhody práce ve skupinách a sdílení
síťových zdrojů disků, složek, tiskáren ("Miloš z ústředí mi opět vymazal
x-files... Kdy už ho někdo odřízne?").
Dále je ve zkoušce obsaženo již konkrétní téma využití telefonních sítí v
počítačových systémech pojmy jako modem, analogový a digitální přenos, b/s
(bity za sekundu), ale i ISDN či satelitní komunikace by neměly být běžnému
uživateli s certifikátem ECDL úplně neznámy. Samozřejmě, že zde jde opět spíše
o informativní znalost pojmů, než o popisy všech technických souvislostí.
U dalšího podtématu elektronické pošty je důležité chápat především využití a
zajímavé přednosti a možnosti e-mailu. Kandidát by měl znát výhody elektronické
pošty před běžným poštovním stykem (tedy rychlost, časovou nezávislost,
elektronickou podobu dopisu umožňující další práci s ním atd.), ale i některá
úskalí elektronické pošty a bezpečnostní problémy spojené s počítačovými viry
či nevyžádanou poštou.
Z technické části tématu o e-mailu je vyžadována jen obecná znalost funkčnosti
elektronické pošty tedy co je v hrubých rysech třeba k odeslání či přijmutí
mailu z hlediska hardwaru i softwaru.
Poslední blok této části je věnován Internetu. Běžný uživatel by měl mít
základní informace o struktuře a koncepci Internetu. Měl by zřejmě rozlišovat
mezi WWW a Internetem tedy vědět, že Internet nejsou jen webové stránky, ale
třeba i služby Gopher či FTP a mít o některé z nich (třeba jen základní)
informace. U nejčastěji používané služby WWW by kandidát měl mít představu o
jejích možnostech včetně použití internetové pošty, vyhledávacích serverů a
dalších zajímavých informačních služeb typu seznamu telefonních čísel,
vyhledání města na mapě či aktuálního kursu měn.
6. Využití počítače v praxi
- využití počítače v domácnostech
- využití počítače v práci a ve vzdělání
- využití počítače v denním životě
V šesté části modulu půjde o znalosti a zkušenosti kandidáta z každodenního
"počítačového" života doma i v práci.
Uživatel by měl znát možnosti dnešních počítačů nejen ve vztahu k jejich
profesionálnímu použití je jistě dobré vědět, jak lze PC či firemní notebook
vytížit i doma zde půjde o možnosti multimédií, domácího využití Internetu a
e-mailu, internet-bankingu, způsobu práce home-workerů i o to, jak pomáhá PC
třeba v domácím účetnictví či při studiu a vypracovávání (rozuměj kopírování)
povinných školních esejů...
Stěžejní část tématu se však týká profesionálního využívání počítače v práci a
ve vzdělání. Pro tento zásadní, nejdůležitější způsob využití počítačů by neměl
být pro kandidáta problém uvést mnoho příkladů ze všech sfér z obchodní, z
průmyslové sféry, ze státní správy i ze vzdělávací oblasti, kde všude je
počítačový systém již nezastupitelný. Kandidát by měl umět i rozhodnout a
zdůvodnit na základě příkladů, ve kterých případech je počítač naprosto
nezastupitelný, a kdy je naopak vhodnější či efektivnější, aby úkol provedl
člověk.
S předchozím souvisí i poslední část tématu, jež se týká obecného využití
počítačových systémů v běžném životě. Opět si stačí jen uvědomit a analyzovat
dnešní funkci počítačů při nakupování v supermarketu, návštěvě lékaře či výběru
peněz z bankomatu, při hledání titulu v knihovně i koupi lístku na motoráček k
babičce do Konopína... Budoucí možnosti i nebezpečí počítačů jsou pak obsahem
následujícího tématu, Informační technologie a společnost.
7. Informační technologie a společnost
- měnící se svět
- dobré pracovní prostředí
- zdraví a bezpečnost
Toto téma by mělo v hrubých rysech pokrýt otázky typu: jak ovlivňují informační
technologie život společnosti? Co můžeme v nejbližší době očekávat od prudce se
rozvíjejícího oboru informačních technologií?
Kandidát musí chápat dnes již téměř fyzickou, třebaže někdy nepřímou závislost
všech sfér společnosti na počítačových systémech. Měl by umět vysvětlit pojmy
jako informační dálnice či informační společnost, a porozumět tedy širším
souvislostem dnešního vztahu člověk počítač.
Z dílčích podtémat stojí jistě za zmínku rychle se rozvíjející elektronické
obchodování, či donedávna aktuální téma Y2K to jsou termíny, které by kandidát
měl také umět v krátkosti objasnit.
Další část tématu se týká správných a zdravých návyků a postupů při práci s
počítačem. Jde o obecná doporučení, jaká poloha monitoru, klávesnice, židle i
jaké držení těla je při práci s počítačem nejlepší. Každý uživatel by měl také
znát správné nastavení jasu a kontrastu monitoru, vhodné osvětlení i režim
větrání místnosti. Do hygieny práce s PC patří i nutnost častějších přestávek
(a tak si říkám, čtenáři, ještě dva tři odstavce, a už bych si tu pauzu asi
vážně měl dát...).
Kandidát by měl tedy znát taková pravidla práce s počítačem, aby co nejlépe
eliminoval možné škodlivé vlivy na svůj organismus; a to včetně bezpečnostních
pravidel a předpisů pro nepřetěžování napájecích zásuvek či zajištění
bezpečnosti napájecích kabelů...
8. Zabezpečení, autorské právo a zákon
- bezpečnost
- počítačové viry
- autorské právo
- zákon na ochranu dat
V tomto posledním tématu zkoušky se kandidát prokáže znalostmi z bezpečnostní
problematiky počítačových systémů.
Nejprve půjde o bezpečnost dat z hlediska výpadků proudu tedy o otázky typu: co
se vůbec stane s daty při výpadku proudu, jak pomáhá zálohování, proč, kdy, kam
a co se vlastně zálohuje, a co zálohovat netřeba.
Dále je zde zmíněna i bezpečnost osobních dat; uživatel by tedy měl umět
zabezpečit svůj účet proti vetřelcům funkčním heslem a měl by znát základní
zásady používání vhodných hesel.
V další části se téma zaměřuje na počítačové viry kandidát jistě bude umět
popsat tento pojem včetně vysvětlení, kde se viry v počítačích vlastně berou a
jakým způsobem se dají opět zničit. Měl by tedy znát nebezpečí přetahování
neznámých souborů ze sítě či z jiného neověřeného zdroje do svého PC, i fakt
základního způsobu léčby antivirovým programem.
Poslední část tématu mapuje základní právní otázky týkající se počítačových
programů. I běžný uživatel zde musí mít základní představu o obsahu autorského
práva ve vztahu k softwarovému pirátství, tedy ve vztahu k půjčování,
kopírování či sdílení programů, které autorskému právu podléhají. V této
souvislosti by měl také znát pojmy shareware, freeware či uživatelská licence.
Kandidát by měl umět zhruba popsat i význam zákona na ochranu dat a rozumět
důsledkům tohoto zákona.
Jak se připravovat na test?
Znalosti potřebné ke zdárnému složení testu sice nepřesahují čistě uživatelské
přístupy k počítači, měly by však být jistě podloženy určitou zkušeností a snad
i mírným zájmem o celou problematiku informačních technologií. Určitě nemohou
uspět kandidáti navyklí na několik tlačítek základních aplikací bez znalostí
širších souvislostí, nemluvě o "klikařích" provádějících dvojitý klik výhradně
najednou oběma rukama...
Pokud se nebudete cítit dostatečně připraveni, samozřejmě můžete zvolit mezi
individuálním studiem kde lze hojně využít Internet, knihy či přítele/
přítelkyni a mezi přípravou v počítačovém kursu.
Pokud zvolíte druhou možnost, spolehněte se, že téměř všechny z nejznámějších
firem zabývajících se školením provádějí nejen vlastní přezkoušení ECDL, ale
přichystaly pro potřeby certifikace ECDL i speciální přípravné kursy, které
pokrývají všechny moduly. Většinou firmy nabízejí hned několik typů kursů od
krátkých, určených pouze pro sladění znalostí s požadavky ECDL, přes vícedenní,
které zahrnují látku několika modulů najednou, až po komplexní kursy pro
začátečníky pokrývající všech sedm modulů.
Info o testu
Test ze všech sedmi modulů ECDL stojí 2 500 Kč včetně vydání průkazu a jedné
opravné zkoušky. Každá další opravná zkouška z jednoho modulu vás pak bude stát
300 Kč.
Některé firmy nabízejí přezkoušení jen najednou tedy v jeden den ze všech sedmi
modulů, některé dovolují skládat zkoušky i postupně, tedy v rámci vypsaného
dlouhodobého kursu vždy po ukončení přednášek z příslušného modulu.
Všechny další informace o ECDL i o akreditovaných firmách, provádějících u nás
certifikace, najdete na adresách: www.ecdl.cz, www.ecdl.
com, ecdl.gopas.cz.
Hodně štěstí...
Ukázkový test ECDL pro modul 1
Modul 1 je znalostní test z různých oblastí praktického využití výpočetní
techniky. Týká se pojmů a operací, které jsou společné všem druhům programů a
operačních systémů. Prověřuje kandidáty z obecného porozumění základním pojmům
o počítačích a jejich použití ve společnosti, ze znalostí o vlivu počítačů na
zdraví a životní prostředí, o právním vědomí legálního používání softwaru.
Každý test obsahuje šest otázek z různých sekcí, které pokrývají následující
náměty:
1. Základní pojmy Informačních technologií (IT) 2. Nasazení a používání počítačů
3. IT a společnost
4. Bezpečnost, autorská práva, právní otázky
5. Hardware a systémový software, ergonomie
6. Informační sítě
Každá odpověď je v testu hodnocena procentem úspěšnosti správnosti. Kandidát v
celém testu uspěje, jestliže správnost jeho všech odpovědí dosáhne alespoň 60 %.
Test 1.1
1.1.1 Co se stane s daty v paměti počítače (RAM) v případě přerušení napájení?
Jak se můžete ochránit proti takovýmto situacím?
Příklady možných odpovědí:
- Pracovní paměť (RAM) se v případě přerušení proudu vymaže
- Ztráty mohou být minimalizovány ukládáním textu, který píšete, na
disk v pravidelných intervalech
- Ochránit se lze používáním zařízení UPS (záložního zdroje), jež obsahuje
baterii umožňující práci s počítačem po určitou dobu i po přerušení proudu. To
znamená, že data v paměti RAM mohou být uložena na disk a počítač může být
potom vypnut bez ztráty dat.
1.1.2 Jak může být používána elektronická pošta? Zvažte, co může být výhodou
(případně nevýhodou) jejího používání v porovnání s klasickým poštovním stykem?
Příklady možných odpovědí:
Výhody:
- Zasílání a přijímání zpráv, dokumentů nebo souborů v elektronické formě,
která umožňuje je editovat, přeposílat dál apod.
- Dálkové studium
- Rychlý a laciný způsob komunikace s velkými skupinami lidí
- Domácí nástěnka pro předávání vzkazů v elektronické podobě
- Dopisování s přáteli.
Nevýhody:
- Nevyžádaná pošta
- Nebezpečí získání viru.
1.1.3 Vysvětlete vlastními slovy pojmy bit a byte.
Příklady možných odpovědí:
- Jednotky míry velikosti dat a programů.
Bit:
- Nejmenší informační jednotka v počítači
- Binární číslo s hodnotou 0 nebo 1.
Byte:
- Informační jednotka sestávající z bitů (obvykle z 8, 16 nebo 32)
- Reprezentuje jeden znak (písmeno, číslici nebo zvláštní znak).
1.1.4 Jaké druhy úloh mohou být zpracovány počítačem lépe, než by to dokázal
člověk? Vyjmenujte alespoň čtyři příklady.
Příklady možných odpovědí:
- Úkony, které se často opakují stejným způsobem
- Úlohy vyžadující přesnost
- Úlohy vyžadující rychlost
- Úlohy, ve kterých jsou zpracovávány velké objemy dat
- Úlohy, jež kombinují data z různých zdrojů
- Úlohy, které vyžadují mnoho výpočtů
- Úlohy, jež vyžadují dlouhodobou paměť.
1.1.5 Co jsou počítačové viry, co mohou způsobit, jak se lze vypořádat s
rizikem virové infekce?
Příklady možných odpovědí:
Viry jsou:
- Destruktivní kód, který se šíří z jednoho počítače do druhého, nebo v
počítači z programu do programu, či z jedné oblasti disku do druhé, a který
může zničit programy a data.
Způsobují:
- V nejhorším případě mohou zničit tabulku uložení souborů (FAT) nebo způsobit
nepoužitelnost disku
- Soubory mohou zmizet, počítač může běžet pomaleji, programy nemají dostatek
prostoru v paměti RAM, indikátor činnosti disku se může nahodile rozsvěcovat,
operační systém může vykazovat chyby čtení a zápisu.
Ochrana proti nim:
- Pravidelně aktualizovaný antivirový program
- Chraňte všechny disky proti zápisu, nepotřebujete-li na ně zapisovat
- Vyvarujte se přenosu disket z jednoho počítače do druhého a vyhněte se
používání neznámých disket
- Kvalitní antivirové programy dokáží vyléčit disky napadené virem a průběžně
monitorovat možný výskyt virů v paměti RAM nebo souborech
- Mít systém zálohování a obnovy softwaru a dat.
1.1.6 Kopírování programů co je zakázáno a co je dovoleno?
Příklady možných odpovědí:
- Programy public domain a shareware mohou být volně kopírovány a distribuovány
- Je dovoleno kopírování distribučních disket programů pro záložní účely
- Kopírování programů za účelem finančního zisku je trestný čin
- Kopírování programů pro soukromé použití je zakázáno
- Někteří dodavatelé softwaru umožňují kopírování programů, které byly
zakoupeny do zaměstnání, i pro domácí použití, kopie programu ale nesmí být
používána souběžně.