Hlavní navigace

Reklama na Internetu

1. 6. 2002

Sdílet

Naleznete zde např. kapitolu o uživatelích internetu v ČR, měření jejichpočtu, struktuře a chování (podrobné grafy jsou v první příloze). Následuje přehled pojmů z oblasti WWW a...
Naleznete zde např. kapitolu o uživatelích internetu v ČR, měření jejich
počtu, struktuře a chování (podrobné grafy jsou v první příloze). Následuje
přehled pojmů z oblasti WWW a metody návrhu stránek. Nejdelší kapitola
podrobně probírá klady a zápory internetové reklamy a srovnává ji s dalšími
médii, shrnuje jednotlivé formy a příslušnou terminologii, metriky a modely
prodeje reklamy.

Autoři neopomenuli ani negativní rysy, spam a virální marketing. Poslední
kapitola představuje minulý a současný stav internetové reklamy v České
republice, strukturu trhu a objasňuje časté omyly v používání reklamní
terminologie. Druhá příloha obsahuje komentovaný seznam subjektů českého
internetového reklamního trhu. Jak se na solidní publikaci sluší a patří,
kromě slovníčku pojmů a rejstříku je zde uveden i užitečný seznam použité
literatury.

Text této nenápadné publikace je velmi přehledný a srozumitelný, a až na
několik drobností bez chyb. Údaje z mnoha odborných zdrojů doprovázené řadou
grafů představují výborný zdroj informací jak o oblasti internetové reklamy
jako takové, tak o jejích tuzemských specifikách. Jednotlivé kapitoly lze
klidně číst i samostatně, autoři většinu podstatných pojmů uvádějí opakovaně,
z jejich pohledu podstatné věci se snaží čtenáři zafixovat v mysli. Všem
zájemcům o internetovou reklamu doporučuji tuto knížku k přečtení.

Autoři: Martin Dvořáček, Petr Stuchlík
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 228
Doporučená cena: 258 Kč
Word 2002

Jan Žďárek


Mezi nejvydávanější tituly z pochopitelných důvodůpatří knížky věnované
kancelářskému balíku Microsoft Office,zejména pak Wordu a Excelu. Je tedy
logické, že ani nakladatelstvíKopp nechtělo zůstat stranou, a také zareagovalo
na vypuštěníXP verzí obou zmíněných programů.

Publikace Word 2002 je určenazačátečníkům, případně i mírně pokročilým
uživatelům staršíchverzí, chtějícím se dozvědět o možnostech verze nové,
srovnání možností s jinými verzemi zde ale nehledejte.

Pro pohodlnou četbu se předpokládá znalost základních pojmů a ovládání
Windows,ale je chvályhodné, že v úvodu jsou stručně nadefinovány používané
pojmy, které zejména začátečníkům nebývají jasné (ukázání vs.klepnutí apod.).
Prvních padesát stran je věnováno vysvětlení základního ovládání Wordu, od
spuštění, pohybu po menu a v textu,používání nápovědy, až po základní editační
úpravy napsaného textu, včetně použití schránky při práci s bloky. Po napsání
textu můžou nastoupit jeho grafické úpravy (zvýrazňování,
odsazování,tabulátory), členění do oddílů apod. Teprve nyní se dostane na
otvírání a ukládání dokumentu a jeho tisk. Zbývající část seznamuje čtenáře
podrobně s využitím tabulek a grafů ve Wordu, styly,vkládáním grafiky,
ukládáním napsaného dokumentu do HTML, kontrolou překlepů a dalšími užitečnými
funkcemi, např. tvorbou obsahu.Závěr patří obvyklému rejstříku a seznamu
klávesových zkratek,který by byl velmi pěkný, nebýt podivných chyb v sazbě.

Publikace shrnuje všechny základní možnosti Wordu. Oproti konkurenci je
podstatně levnější, je v ní ale o něco více překlepů a vadilo mi i zbytečné
zavádění pseudotermínu "klick" v polovině textu,když na jeho začátku bylo
správně definováno klepnutí.

Autor:Martin Kořínek
Vydavatelství: Kopp, České Budějovice
Početstran: 200
Doporučená cena: 129 Kč
Excel 2002

Jan Žďárek


Publikace Excel 2002 je sestrou recenzované příručky Word. Shodují se nejenv
autorovi a grafické úpravě, ale i ve struktuře textu. Příručka je určena
začátečníkům a mírně pokročilým, a proto je první kapitola věnována vysvětlení,
k čemu může být program Excel dobrý. Jezde shrnutí toho, co je dobré vědět, než
se pustíte do čtení(stačí základy práce ve Windows), a přehled používaných
pojmů.

Další výklad začíná popisem pracovní plochy Excelu, ještě více než u Wordu zde
chybí popisky přímo v obrázku. Uvedeny jsou různé způsoby vkládání a editace
dat a vzorců, včetně větších úprav s použitím schránky. Je tu i pěkný popis
práce s listy a použití nápovědy. Odpovídající pozornost je věnována adresování
buněk i nespojitých oblastí. S úpravami tabulky souvisí nastavování formátů a
různých grafických efektů. Stejně jako v případě Wordu teprve po probrání všech
základních operací se dostane i na otvírání,ukládání a tisk dokumentu. Kapitola
o grafech se soustřeďuje na popis jejich možných typů a úpravy vzhledu hotového
grafu.Jedna z kapitol se věnuje možnostem Excelu, které se jinam
"nehodily",např. jeho využití jako jednoduché databáze, definice stylů,vkládání
obrázků, korekci překlepů, a pochopitelně je i zde ukázána možnost exportu
dokumentu do HTML, resp. možnosti odeslání tabulky e-mailem. Rejstřík ani
tentokrát nechybí, seznam klávesových zkratek je však tentokráte oproti Wordu
mnohem kratší.

Tato publikace byla zřejmě tvořena ve spěchu, což se projevilo jako něco nižším
počtem stránek než u Wordu, tak např. obrázkem zakrývajícím část poznámky, a
počtem překlepů. Obě knížky jak Word, tak i Excel jsou ale celkem velmi
srozumitelně napsány,a i vzhledem k jejich ceně si obě publikace čtenáře určitě
najdou.

Autor: Martin Kořínek
Vydavatelství: Kopp,České Budějovice
Počet stran: 176
Doporučená cena: 129 Kč
Počítačové sítě pro začínající správce

Pod slibným názvem nacházíme útlou příručku, která se snaží zprostředkovat
základní informace ze značně rozsáhlé a spletité oblasti počítačových sítí a
síťových operačních systémů. Je určena lidem znajícím dobře osobní počítače,ale
potřebujícím nahlédnout i do síťové problematiky.

Tomuto účelu slouží skladba textu, začínajícího kapitolou o síťovém hardwaru, a
to jak pasivních prvků (kabelů), tak aktivních prvků a síťových karet. Dále tu
je přehled nejběžnějších typů sítí,včetně bezdrátových. V následující kapitole
jsou stručně vysvětleny klíčové pojmy síťového softwaru a síťových protokolů
(IPX/SPXa TCP/IP). Tím je teorie u konce a následují praktické části
zprovoznění peer to peer sítě jak pod Windows 98, tak pod Windows2000; a
obdobně klient-server sítě při použití Windows 2000 serveru.Další část
publikace je věnována sítím se systémem Novell NetWare.Poslední kapitola,
napsaná spoluautorem, se na patnácti stránkách snaží o úvod do síťování s
Linuxem, pochopitelně tato snaha končí odkazy na manuál a specializované
knížky. Trochu podrobněji je probráno jen zprovoznění Samby v sítích s Windows,
to je v podstatě hlavní přínos této spíše přehledové kapitoly.

V recenzované publikaci mi trochu vadilo několik méně srozumitelných formulací
a drobnosti, např. používání slova bajt místo normalizované slabiky,případně v
této oblasti běžně používaného a výstižného oktetu.Navíc autor sám používal
forem bajt, byte, a dokonce jeden byt.Obdobně je to s používáním slova klient,
jindy zase client, asi podle nálady. Zejména začínající správci by si měli
zvykat na normalizovanou terminologii.

Jako přehledové a prakticky zaměřené dílo je tato příručka pro začínající
správce použitelná.

Autoři: Jaroslav Horák, Milan Keršláger
Vydavatelství:Computer Press, Praha
Počet stran: 166
Doporučená cena: 197Kč