Hlavní navigace

Office hezky česky - Kontrola české gramatiky pro Microsoft Office 2003(CD)

1. 9. 2005

Sdílet

Přítomnost kontroly českého pravopisu považují uživatelé aplikací sadyMicrosoft Office za stejně samozřejmou jako důkladnou lokalizaci programů do češtiny. Oprava pravopisných chyb v...
Přítomnost kontroly českého pravopisu považují uživatelé aplikací sady
Microsoft Office za stejně samozřejmou jako důkladnou lokalizaci programů do
češtiny. Oprava pravopisných chyb v jednotlivých slovech (např. "aby jsme"
místo "abychom") sice dokáže podstatně pomoci, zejména u překlepů, neřeší však
chybné tvary slov v kontextu celé věty (např. "psi štěkaly"). Proto Microsoft
vyslyšel dlouholetý požadavek českých uživatelů na vytvoření nástroje
opravujícího také tyto gramatické chyby. Po více než pět let trvajícím vývoji v
Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR byl 30. června 2005 oficiálně uveden
doplněk Kontrola české gramatiky. Zároveň byl poskytnut zdarma ke stažení z
internetových stránek firmy Microsoft a my vám jej přinášíme i na našem CD.
Jedná se o první verzi, spolupracující pouze s Microsoft Office 2003. Přesněji
řečeno pouze s aplikací Microsoft Word z této sady. Další aplikace, přestože
nabízejí kontrolu pravopisu, prozatím s kontrolou gramatiky nespolupracují. Po
zapracování připomínek a podnětů uživatelů bude kontrola gramatiky vylepšena a
jako standardní součást integrována do nové verze Microsoft Office, jejíž
uvedení se očekává na podzim 2006.
Instalaci doplňku zajišťuje jednoduchý průvodce, který ho automaticky integruje
do MS Wordu. Úspěšné začlenění lze snadno ověřit v dialogu Nástroje/Možnosti.
Na záložce Pravopis se zpřístupní dosud neaktivní sekce Gramatika, v níž lze
konfigurovat chování kontroly gramatiky. Po stisku tlačítka Nastavení může
uživatel zapínat nebo vypínat prověřování jednotlivých jazykových jevů. Ve
výchozím nastavení jsou do kontroly zahrnuty jak všechny gramatické chyby
(např. chybějící nebo přebývající čárka ve větě, chyba ve shodě přísudku s
podmětem), tak nedostatky ve stylu (příliš dlouhá věta, hromadění interpunkce
nebo mezer apod.).
Pokud to uživatel v nastavení nezakáže, probíhá kontrola pravopisu i gramatiky
ihned při psaní textu. Když program rozpozná chybu, zvýrazní ji barevným
podtržením pravopisnou chybu červeně, gramatickou zeleně. Po kliknutí pravým
tlačítkem myši na takto označenou pasáž obsahuje kontextová nabídka návrh
změny. Rovněž je možné kliknutím na volbu Gramatika zobrazit dialogové okno s
dalšími volbami a stručným popisem nalezené chyby.
Kromě okamžité kontroly zapisovaného textu nabízí MS Word i možnost
jednorázového prověření celého dokumentu. Vyvolat jej lze stiskem funkční
klávesy F7 nebo volbou příkazu Pravopis z nabídky Nástroje. V dialogu zobrazuje
aplikace postupně všechny nalezené nedostatky a navrhuje uživateli možné
varianty jejich odstranění, případně lze upravit parametry kontroly (např.
přeskakování některých pravidel).
Po krátkém testování schopností a kvality kontroly gramatiky můžeme
konstatovat, že funguje velice dobře. Jednodušší chyby odhaluje stoprocentně, u
náročnějších pravidel se nám v několika případech podařilo napsat větu, v níž
nebyla chyba odhalena. To je však vzhledem k charakteru češtiny u strojové
kontroly pravopisu logické. Kromě úspěšnosti odhalování chyb je podstatným
kritériem hodnocení i počet tzv. "falešných poplachů". Jedná se o situace, kdy
kontrola gramatiky označí správný tvar slova v kontextu věty za špatný. Při
testu se nám však nepodařilo takového stavu v běžném textu dosáhnout. Tento
fakt je důležitý z jednoho podstatného hlediska: neúměrné množství falešných
poplachů uživatele samozřejmě obtěžuje a kontrolu gramatiky tedy zpravidla
vypne. Tomu se tvůrci snažili vyhnout.
Na aplikaci je znát, že jejímu vývoji bylo věnováno mnoho času a úsilí.
Přestože se v žádném případě nejedná o jednoduchý nástroj, může být jeho první
veřejně dostupná verze velice kvalitním pomocníkem českých uživatelů. Navíc se
kdokoliv může podílet na jeho zdokonalování a pomocí jednoduchého nástroje
směřovat své náměty a připomínky přímo vývojovému týmu. Nic tak nebrání tomu,
aby se kontrola gramatiky stala plnohodnotnou součástí další verze Microsoft
Office.

Kontrola české gramatiky pro Microsoft Office 2003
+ její samotná existence
+ vysoká úspěšnost
- nelze využít v dalších aplikacích mimo MS Word
K recenzi poskytla firma:
Microsoft, s. r. o., http://www.microsoft.cz
Cena: zdarma