Hlavní navigace

Netelefonujete příliš draho? - Jak si vybrat nejvýhodnější telekomunikační tarif

1. 9. 2003

Sdílet

Většina z nás je v současné době neustále konfrontována s obrovským množstvíminformací, s různými reklamními šoty, v nichž se operátoři telekomunikačních sítí předhánějí v...
Většina z nás je v současné době neustále konfrontována s obrovským množstvím
informací, s různými reklamními šoty, v nichž se operátoři telekomunikačních
sítí předhánějí v nabídkách a samochvále. Časté kampaně mají uživatele
přesvědčit o tom, že volání zprostředkované určitým operátorem je nejlepší, a
kdo si ho ještě nezvolil, nemůže obstát v konkurenci.

Vítězí ten nejrychlejší a s nejlevnějším spojením. A tak naprostá většina
uživatelů neví, jak se správně rozhodnout, aby je již příští den nepolil ledový
pot z dalších překvapujících cen.


Operátoři fixních linek

Shromážděme všechny dostupné informace od všech operátorů. Těch je dnes dost,
ale ne zase tolik, abychom se museli zaleknout. Koho a co tedy sledovat?
Abychom zjistili optimální nabídku, rozdělíme si jednotlivé operátory podle
typu služeb, které nabízejí, minimálně tedy na poskytovatele hlasových a jiných
služeb prostřednictvím pevných linek a na operátory mobilních telefonů. Jiné
dělení probíhá podle služby, kterou operátoři poskytují či nabízejí, a klient
ji hodlá využít nebo o ní uvažuje. U pevných linek se tedy jedná hlavně o
hlasové nebo datové služby včetně připojení k internetu. U mobilních sítí jde
hlavně o službu předplacenou nebo smluvní. V prvé skupině je možno jmenovat
nespočet společností, které prezentují nabídku služeb, ale jen u menšího počtu
z nich má smysl se jejich nabídkou vůbec zaobírat. Existuje totiž řada menších
firem, které nabízejí některou hlasovou službu, ale působí třeba jen lokálně,
nebo poskytují zprostředkovaně služby některého z větších operátorů. Na koho se
tedy soustředit? Jedná se hlavně o společnosti Aliatel, Contactel, Czech On
Line, Český Telecom, GTS, eTel, PragoNet, Tele2 a Tiscali.

V našem výběru dále musíme dát pozor na jednu skutečnost. Některé společnosti
sice hlasové služby nabízejí, ale mají zájem jenom o firemní klientelu, a proto
pouze o připojení např. pobočkové ústředny. Někteří operátoři pak cenově
rozlišují volání v rámci vlastní sítě a volání do sítě jiného operátora, což je
zásadní prvek. Vždyť většina volání se realizuje v rámci celé sítě, a tak
úspora na nejnižším tarifu může být vlastně nedosažitelná.


Mobilní operátoři

U mobilních sítí je situace trochu odlišná. V ČR máme tři operátory. Jde o
Český Mobil (Oskar), Eurotel a T-Mobile. Jak již bylo uvedeno, v této
souvislosti jsou zajímavé buď nabídky z oblasti předplacených služeb (dobíjecí
karty), anebo služby poskytované na základě smlouvy a placené standardním účtem
každý měsíc podle provolaných minut a využitých služeb.

Na začátku hledání optimálního řešení je třeba provést také jakousi inventuru
stavu telekomunikačních potřeb. Záleží na skutečnosti, je-li klientem
individuální uživatel nebo firma a jedná-li se o provoz samostatných linek,
anebo o připojení firemní pobočkové ústředny. U mobilních telefonů je důležité,
zda se jedná o předplacené služby či o služby na smlouvu, u firem pak, jde-li o
volání přes pobočkovou ústřednu na mobily vlastních zaměstnanců, partnerů či
zákazníků.


Způsoby účtování

Většina operátorů má rovněž odlišný způsob účtování. Například Český Telecom
používá u místních volání účtování podle schématu 120+60. To znamená, že za
každý hovor se platí minimálně jako za dvouminutový bez ohledu na to, je-li
třeba ukončen po 20 sekundách. Pokud hovor překročí dvouminutový interval, je v
tomto případě automaticky započítávána další celá minuta, opět bez zřetele na
skutečnou délku volání.

U dálkových volání, dříve zvaných meziměstských, dochází k účtování podle typu
60+30, u mezinárodního spojení platí vzorec 60+1 a u mobilních hovorů 30+30.
Většina ostatních operátorů používá odlišný způsob účtování. Podle něj se platí
sice opět vždy první dvě minuty bez ohledu na fakt, že hovor skončil třeba
dříve, po překročení dvouminutového intervalu však účtování probíhá po jedné
sekundě. To přibližuje účtování reálnému trvání hovoru. Existují i tarify,
které zpoplatňují hovor v sekundách po celou dobu jeho trvání. Důležitou věcí,
jíž je potřeba si bedlivě všímat, je okolnost uvedení ceny s DPH či bez ní. Aby
dosáhli opticky výhodnějšího pohledu ve srovnání s jinými telekomunikačními
operátory, kteří ceny s DPH uvádějí, prezentují totiž někteří operátoři ceny
bez DPH.


Poměry se pomalu mění

V souvislosti s dnes tolik skloňovanou liberalizací telekomunikací je dobré si
připomenout některé velice často opakované pojmy. Mezi nejdůležitější patří
volba operátora, pevná předvolba operátora, přenositelnost čísla.

Čtenář si jistě povšiml, že prvotní nabídka volby operátora obsahovala volbu
přes předčíslí. Každý operátor má své čtyřmístné předčíslí a jeho vytočením
dáváme informaci ústředně, ke které jsme připojeni, že si přejeme tento hovor
či službu realizovat přes toho kterého vybraného operátora. Většinou je tato
služba vázána uzavřením určité smlouvy na její poskytování, a někdy i určitou
limitující výší realizovaného hovorného. Tato volba je pro klienta velice
výhodná a demokratická. Může se kdykoli rozhodnout pro operátora, který má pro
vyžadovanou službu nejvýhodnější podmínky. Pro místní volání lze zvolit
jednoho, pro volání například do Brna jiného a pro každou zemi v cizině další
navzájem odlišné operátory.

Někteří z operátorů však s různým, často pravdu zastírajícím vysvětlením,
přešli na pevnou předvolbu operátora. Je sice možné volit, avšak ne požadovanou
službu, ale pouze dát se přeregistrovat od jednoho operátora k druhému.
Výsledkem je, že klient všechna volání realizuje opět pouze přes jediného
operátora. Prvek soutěživosti se tak pomalu, ale jistě vytrácí. Tento způsob
volby je výsledkem politiky, kdy ptáčka lapili a teď jsi náš, a už žádné
vybírání v konkurenci. Jen pěkně utrácej penízky do naší kasičky.

Změna operátora doposud přinášela i ztrátu původního čísla, což naštěstí již
pominulo, a za drobný poplatek je možné se dát přepojit k jinému operátorovi i
s původním číslem. To je obsahem pojmu přenositelnost čísla: číslo se stěhuje s
klientem. Problém může nastat, když drobný klient po určité době zjistí, že
nově zvolený operátor již pro něj není optimální. Co teď? Znovu se nechat
přepojit? A měnit stále dál? Někteří operátoři navíc sankcionují určitými
poplatky své "nevěrné" klienty, tedy ty, kteří odejdou a pak se opět vrací.
Navíc se vlastní tarify jednotlivých operátorů a tím i struktura nabídky velice
často mění. Ceny za každé volání zahrnují i různou geografickou oblast. Je
třeba dát například pozor na volání v místní síti. Ta dnes u některých
operátorů zahrnuje obvykle celý kraj, a někteří z nich nabízejí i volání
například z Prahy do Středočeského kraje v ceně místního hovoru. To ale nemusí
platit u jiných operátorů.


Na řadu přijdou počty

Po probrání všech dosud prezentovaných údajů jsou informace důležité pro
rozhodnutí o volbě operátora kompletní, a nezbývá než počítat. Jde o shodné
srovnávání cen za zboží či služby jako je tomu v jiných segmentech trhu.
Uživatel si zkrátka musí vzít několik telefonních účtů nebo výpisů provozních
údajů z pobočkové ústředny, nejlépe za tři až čtyři měsíce, vyeliminovat měsíce
s netypickým průběhem (dovolené) a začít počítat. Zjistí, kolik hovorů má v
místním, dálkovém a mezinárodním volání a dále, zda jde o volání ve špičce či
mimo špičku. Špička je obvykle v době od 7 do 19 hodin a mimo špičku jde o
volání mezi 19. a 7. hodinou ranní v pracovních dnech a v průběhu celé soboty,
neděle a svátků. Někteří operátoři ještě nabízejí tzv. noční provoz, například
u dálkového volání od 22 hodin večer do 5 hodin ráno. Výsledek nám jasně řekne,
co je pro nás výhodnější.

Pokud se jedná o mobilní operátory, může si uživatel vybrat z následujícího
přehledu: Český Mobil (Oskar), Eurotel, T-Mobile. Každý z nich nabízí dlouhou
řadu tarifů jak pro smluvní, tak i předplacené (karty) služby. Některé údaje
jsou ve výše uvedených tabulkách.

Základním předpokladem pro úspěšnou volbu např. je, aby členové jedné
domácnosti, živnosti či malé firmy patřili do sítě jednoho operátora. Za
jistých podmínek pro ně však může být výhodné se řídit nejvíce požadovaným
voláním v rámci soukromého nebo pracovního hovoru. V síti by si pak měli volit
nejvhodnější program dle svého objemu provozu. Opět to chce zjistit stav účtů z
poslední doby, případně si zjistit, kolik karet na dobíjení bylo zakoupeno, a
počítat. Je třeba vzít opět do úvahy různé typy volání a dobu, kdy byly
uskutečněny. Navíc je v tomto případě jedna položka rozdílná ve srovnání s
pevnými linkami. Jde o SMS a volání do záznamové schránky. V tomto případě se
ceny u jednotlivých operátorů také velice liší. Operátoři ale tarify čas od
času mění, a co potom? Vyměnit, nebo nevyměnit operátora?


Podnikové komunikace

U podnikové komunikace jde o podstatně komplikovanější situaci. Pobočková
ústředna je jistě již připojena k operátorovi, dnes nejčastěji přes ISDN PRI.
Některé větší společnosti jsou připojeny i více linkami a jiné již mají provoz
diverzifikovaný k více operátorům. K úvahám o vhodném operátorovi tak
přistupuje další věc ke zvážení, kterou je cena pronájmu za přípojnou linku ke
konkrétnímu operátorovi.

Jako další krok je třeba opět přezkoumat jednotlivé nabídky operátorů. U nich
to již není tak jednoduché. Tarify pro jednotlivce se občas publikují a jsou i
dosažitelné na internetu. U připojení pobočkové ústředny musíme obvykle
vstoupit do přímého jednání a dát si od operátorů předložit nabídku, která
vychází z přesné situace konkrétního podniku. Většina operátorů nám tuto
nabídku ráda předloží. Poté je opět nutno vzít faktury za hovorné ve zpětném
statisticky zajímavém období a počítat, nejlépe ve spolupráci s odborníkem.

U volání do mobilní sítě opět platí pravidlo, podle kterého je dobré, aby
všichni zaměstnanci využívali stejného operátora. Při sledování účtů je navíc
dobré posoudit objem volání na mobily z jednotlivých poboček. V mnoha případech
se vyplatí řešit tento provoz mimo operátory pevných sítí. Při menších objemech
provozu realizovaného přes GSM brány, u větších objemů prostřednictvím
samostatného přímého propojení pobočkové ústředny s ústřednou mobilního
operátora nebo vzájemnou kombinací. Toto řešení provozovatelé pevných sítí
zrovna moc nemilují, ale právě tady lze docílit úspor hovorného, které se
pohybují v řádech desítek procent.

Navíc lze při tomto propojení vytvořit VPN (virtuální privátní síť), která
zahrnuje jak definovaná mobilní čísla pracovníků, tak i pevné pobočky firmy.
Tím lze dosáhnout dalších úspor při volání nejen na tato mobilní čísla, ale i
zpětně z nich na pevnou pobočku společnosti. Dále je možno vytvářet a využívat
další služby, jako je zkrácená volba, individuální číslovací plán, různé
restrikce typů volání a speciální služby apod.

V současné době rozvířený rozruch kolem propojovacích poplatků při volání z
pevné na mobilní síť je vlastně otevřeným přiznáním některých provozovatelů
pevných sítí, že se jim citelně snižují příjmy vzhledem k obrovskému využívání
mobilních telefonů, a tím realizaci provozu mimo pevné sítě. Velká část provozu
je více a více realizována u velkých i menších zákazníků přímým propojením do
sítí mobilních operátorů. A ani nízké tarify nemohou odvrátit trend poslední
doby konvergenci k mobilní komunikaci. Ta s sebou přináší flexibilitu,
dosažitelnost na kterémkoli místě, a vlastně i nesrovnatelně vyšší a širší
úroveň doprovodných služeb.


Závěrem

Možnosti, jak uspořit náklady, existují. Snižování nákladů dnes jistě ovlivňuje
veškerou naši soukromou činnost i aktivity podniků nebo institucí, pohybujících
se v tvrdém konkurenčním boji či v podmínkách neustále omezovaných rozpočtů.
Optimalizace je dynamický proces, kde se po jeho zahájení musí vše neustále
porovnávat a zvažovat. Dnešní nejlepší nabídka se může zítra jevit jako
nejhorší.


Své názory, připomínky k článku a návrhy na další témata z této oblasti prosím
posílejte e-mailem na adresu jdosla@seznam.cz. Budeme se snažit vám odpovědět a
zajímavá témata zveřejnit.