Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 7. 2000

Sdílet

WebSwitch 2000Na jubilejnom 10. ročníku výstavy Cofax v Bratislave v rámci odbornej konferencie IT Fórum predstavila spoločnosť Ericsson Slovakia nový IP telefónny systém. WebSwitch 2000...
WebSwitch 2000
Na jubilejnom 10. ročníku výstavy Cofax v Bratislave v rámci odbornej
konferencie IT Fórum predstavila spoločnosť Ericsson Slovakia nový IP telefónny
systém. WebSwitch 2000 je integrovaná platforma, vybavená možnosťami prenosu
hlasu cez IP (Internet protocol), ako aj vlastnosťami pobočkovej telefónnej
ústredne (PBX) s podporou pre privátne mobilné systémy. Systém WebSwitch 2000
zah+ňa funkčnosť "Gatekeeper" a "IP Gateway" na báze štandardu H.323. Systém je
íahko integrovateíný do bežnej LAN infraštruktúry a podporuje pevné a
bezdrÖtové IP terminály, ako sú pevné IP telefóny, bezdrÖtové IP-telefóny,
telefónne aplikácie pre multimediálne PC a bežné analógové telefóny a faxy.
WebSwitch 2000 ponúka flexibilný okruh komunikačných možností pre samostatnú
budovu podniku, ako aj pre podnik so vzdialenými pracoviskami. WebSwitch
využíva IP sieť a zah+ňa v jednej fyzickej skrinke aplikácie ako integrovaná
hlasová pošta, automatická spojovateíka, hudba na pozadí a ďalšie.-man
Spoločnosť SAS Institute odovzdala Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave sponzorský dar, ktorého obsahom sú licencie systému SAS
v hodnote 21 miliónov Sk. Dar Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity je krokom iniciatívy SAS Institute orientovanej na študentov
magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia vedeckých, obchodných a
technických smerov univerzít na Slovensku. Táto iniciatíva zah+ňa aj
sponzorstvo pre Univerzitu Komenského v Bratislave, spolupráca s ktorou bola
zahájená v októbri minulého roku.-man
AlphaServer GS 320
už aj na Slovensku
Spoločnosť Compaq Computer Slovakia uviedla rad serverov AlphaServer GS so
systémami Tru64 UNIX a OpenVMS. Cieíovou skupinou sú internetové spoločnosti
ako aj zákazníci vo sfére telekomunikácií, technických výpočtov a finančných
služieb. Systémy AlphaServer GS série využívajú modulárny dizajn, ktorý
podporuje 8procesorovú (AlphaServer GS80), 16procesorovú (AlphaServer GS160) a
32procesorovú (AlphaServer GS320) architektúru, založenú na 731MHz procesore
Alpha EV67. Centrálny prvok, ich architektúry je založený na štyroch
procesoroch EV67, ktoré tvoria jeden stavebný prvok a na prepínači Global
Switch. Každý základný stavebný prvok (Quad Building Block QBB) sa skladá zo
štyroch procesorov, štyroch pamäťových polí s kapacitou do 32 GB (spolu Ď TB v
systémoch AlphaServer GS320), jedného lokálneho prepínača so šírkou pásma 6,4
GB/s a Ösmich PCI zberníc s 28 PCI slotami so vstupno-výstupnou šírkou pásma
1,6 GB/s. Viaceré bloky QBB sa dajú íahko spájať, čím sa vytvárajú väčšie
systémy. Čím väčší systém, tým väčšia šírka pásma. Systémy AlphaServer GS série
dopíňajú posledné verzie operačných systémov Tru64 UNIX V5.0a a TruCluster
Server V5, OpenVMS a OpenVMS Galaxy ako aj Linux.-man
Riešenie pre čipové karty
Spoločnosť Logica predstavila riešenie pre spracovávanie transakcií
vykonávaných pomocou čipových kariet v spoločnom štandarde Europay, MasterCard
a Visa. Balíček s názvom Enabler obsahuje hardvér, softvér a služby a je určený
bankám, obchodným organizáciám a vydavateíom kariet. Prostredníctvom Enableru
sa dá jednoducho rozšíriť doterajšiu infraštruktúru pre spracovávanie
transakcií. EMV Enabler umožňuje finančným organizáciám vyhnúť sa veíkým
zásahom do doterajšej infraštruktúry a napriek tomu získať flexibilný a
škálovateíný systém, ktorý je schopný pokryť požadované funkcionality. Patrí
medzi ne spracovávanie PIN, realizácia menových transakcií, integrácia obsahu
sprostredkovávaná rÖznymi komunikačnými kanálmi, možnosť realizácie kompletnej
transakcie z jedného miesta a automatické nastavovanie konfigurácie systému na
základe aktualizovaných požiadaviek. Srdcom riešenia je systém na spracovávanie
bankových a maloobchodných transakcií Postilion. Štandard EMV je výsledkom
niekoíkoročnej spolupráce Europay, MasterCard a Visa. Mal by podporiť
vytvorenie globálnej infraštruktúry spojujúcej všetky čipové karty a terminály
bez ohíadu na miesto, vydavateía karty alebo finančnú inštitúciu. Medzi hlavné
očakávané prínosy patrí najmä lepšie zabezpečenie proti zneužívaniu kariet a
rýchle zvýšenie počtu užívateíov a vykonávaných transakcií.-man