Hlavní navigace

3 zajímavé knihy o Excelu

1. 3. 2000

Sdílet

MS Excel pro vědce a inženýryAutor: Tomáš Urbánek, Jaroslav Škárka Počet stran: 434 Doporučená cena: 330 Kč MS Excel matematické a statistické výpočty Autor: Zdeněk Šťastný Po...
MS Excel pro vědce a inženýry
Autor: Tomáš Urbánek, Jaroslav Škárka
Počet stran: 434
Doporučená cena: 330 Kč
MS Excel matematické a statistické výpočty
Autor: Zdeněk Šťastný
Počet stran: 254
Doporučená cena: 198 Kč
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 1998, 1999

Aplikace MS Excel je velmi rozsáhlým a silným nástrojem, jenž se dávno vzdálil
představě o primitivních kalkulacích a kupeckých počtech. V dnešní podobě se
jedná o velmi komplexní "výpočetní laboratoř", jejíž předností není špičkový
výkon při řešení speciálních úloh, ale právě velmi dobrý výkon při zachování
vysoké všestrannosti. Jen výjimečně uživatel zvládne a upotřebí většinu
možností Excelu, a proto se vydavatelství zaměřilo v těchto publikacích na
přiblížení možností využití aplikace v různých oblastech. Mají přirozeně mnoho
společných rysů, a proto je recenzuji takto pospolu. Pro stručnost a
přehlednost je budu označovat dle pořadí, v jakém jsou výše uvedeny (první,
druhá a třetí kniha).
První částí všech knih je samozřejmě úvodní seznámení s aplikací.
Nejdůkladnější a nejvíce uživatelsky zaměřené je v první knize (s důrazem na
formu výstupu), v dalších dvou je již cítit specializace. Druhá kniha se více
věnuje matematickému a programátorskému vybavení (rozsahy číselných proměnných,
přesnost čísel, adresování buněk, matematické operátory) a třetí pak nabízí
jistý kompromis mezi základy používání a přehledem využitelných nástrojů. V
první knize je dále v několika kapitolách důkladněji rozvedena problematika
vytváření tabulek autor se zaměřuje jak na koncepci, tak na široké možnosti
formátování a kontroly na vstupu dat. Druhá publikace se již zaměřuje na
aplikaci tabulek pro základní inženýrské výpočty. Problematika vytváření grafů
je samozřejmě zpracována ve všech knihách, přičemž první z nich je opět
nejbližší běžným uživatelům. Obsahuje také velmi užitečnou a zdařilou stať o
nesprávném využití grafů a zkreslování vypovídací schopnosti zpracovaných dat.
Druhá kniha se více zaměřuje na jednotlivé typy grafů a jejich využití, třetí
pak tuto otázku řeší nepříliš obsáhlou kapitolou spíše obecného charakteru.
Obsahuje však jako jediná samostatné pojednání o importu a exportu dat, což
považuji za dosti přínosné pro odbornou práci vzhledem k časté nezbytnosti
pohybu mezi Excelem a specializovanějšími nástroji. Druhá kniha pak rovněž
zařazuje dosti obsáhlou kapitolu o práci s jazykem Visual Basic for
Applications, čímž zachovává důsledně vztah ke svému předobrazu knize Williama
J. Orvise (Computer Press, vyšlo v roce 1995). V dalších částech se již knihy
zabývají speciální tematikou dle svého zaměření.
První titul pojednává podrobněji o scénářích, hledání řešení problémů a
citlivostní analýze, a veškerá látka je důkladně demonstrována na příkladech z
praxe. Následuje výklad o využití databázových funkcí a především o mocném
nástroji Excelu kontingenční tabulce, přičemž je stále kladen důraz na kvalitu
výstupu a prezentace výsledků zpracování dat. Závěr publikace pak tvoří
vyčerpávající přehled funkcí dostupných v aplikaci, a především velká kapitola
s komplexními příklady, na něž uživatel může narazit. Tedy žádné hypotetické
konstrukce, ale důkladná simulace. Knihu doplňuje CD s příklady a užitečnými
nástroji.
Druhá publikace obsahuje také kapitolu o využití databázových funkcí,
následující pojednání je však již organizováno dle odborné tematiky. Můžete
tedy studovat součty řad, závislosti mezi daty, počítat integrály a derivace
(přirozeně numericky) či řešit rovnice různého druhu. Příklady jsou zpracovány
důkladně krok za krokem, možná až příliš detailně, a stručný přehled funkcí
Excelu je v tomto případě zařazen v úvodu knihy. Soubory s příklady jsou
přiloženy na disketě.
Velmi podrobně se odborným tématům věnuje i třetí kniha, jež nejvíce klade
důraz na teoretický výklad, následovaný posléze praktickou ukázkou. Pojetí
příkladů je spíše náznakové, ve srovnání s předchozí publikací více spoléhá na
aktivní přístup studujícího a uvolňuje tak více prostoru důkladnému rozboru
řešení konkrétních úloh. Velmi zevrubně je pojednáno o statistické analýze,
testování hypotéz a generování souborů pseudonáhodných čísel. Přehled funkcí v
závěru publikace je pak stručnější, se zaměřením na probíraná odborná témata.
Přílohou je tentokrát opět CD.
Ke všem třem titulům je nutno poznamenat, že bez předchozí zběžné teoretické
znalosti odborné problematiky je příliš neužijete. Dle tohoto kritéria
náročnost stoupá v řadě, jak jsou tituly uvedeny (a jak byly postupně uváděny
na trh), zvláště třetí kniha vyžaduje opravdu dobrý teoretický základ. V
souladu se svými názvy publikace opravdu nejsou úvodem do používaní aplikace,
ale materiálem nastiňujícím možnosti jejího všestranného profesionálního
využití, a proto bych doporučoval předem zvládnout základy práce v MS Excelu.
Ani první z publikací, jež se v tomto ohledu nejvíce přibližuje nezkušeným
uživatelům, základní studijní materiál nemůže nahradit (to ani nebylo účelem).
Přestože všechny tři knihy považuji za zdařilé, je jistě škoda, že v rámci
takto ucelené řady nedošlo k důslednějšímu sjednocení koncepce a formy. Vznikl
tak soubor, v jehož každém dílu je něco velmi dobré a něco průměrné, takže
ideálního stavu dosáhnete až současným užíváním všech titulů. Jste-li však
opravdu vážnými uživateli Excelu, považuji investici do kterékoliv z publikací
za vhodnou, neboť v záplavě učebnic typu "MS Excel bravurně za tři hodiny..."
se jedná o zdařilé výjimky.
RedHat Linux 6.1 Cz
Patrik Malina
Autoři: České sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG)
Počet stran: Instalační příručka (40 stran) + CD-ROM
Doporučená cena: 148 Kč

Debian GNU Linux 2.1 Cz/Sk
Autoři: Česká nadace pro podporu free softwaru (CzFSF)

Počet stran: Instalační příručka (24 stran) + 5x CD-ROM
Doporučená cena: 493 Kč
Vydavatelství: Computer Press, 1999
Operační systém Linux se stal fenoménem a jen málokterý zvídavý uživatel
počítače o něm prozatím neslyšel, o nadšených fanoušcích ani nemluvě. Přestože
je jedním z hlavních kouzel Linuxu cena jádro i řada distribucí jsou zdarma a
instalace jsou již řadu let k dispozici na Internetu nebyla často cesta k
získání instalačního balíku nejsnadnější. S postupem technologií, vylepšováním
grafického uživatelského rozhraní a lokalizací do našeho rodného jazyka se stal
Linux skutečně reálnou alternativou pro počítač všech kategorií uživatelů. Ruku
v ruce s touto situací se v distribuční síti objevila vydání, jež zpřístupňují
tento operační systém prakticky komukoliv, a ne náhodou stály u jejich vzniku
také organizace z nejpovolanějších.
Distribuce Debian GNU Linux patří mezi velmi populární a rozšířené a jednou z
jejích velkých výhod je, že zahrnuje kromě operačního systému řadu programů
šířených dle GNU licencí. Nemusíte se tak obávat, že při užívání jakéhokoliv
nástroje porušíte autorská práva, neboť komerční software bývá umístěn ve
speciálně označených adresářích. Součástí této distribuce je i kompletní
podpora českého a slovenského jazyka a také naše jazykové verze některých
programů. Obecně je tato distribuce považována za velmi vhodnou k
profesionálnímu nasazení díky své stabilitě a bohaté výbavě.
Druhou distribucí je RedHat, rovněž jedna z nejpopulárnějších na světě.
Obsahuje také kompletní výbavu pro zprovoznění webového (Apache) nebo
databázového (PostgreSQL) serveru, či program SAMBA pro sdílení disků v sítích
s operačními systémy od Microsoftu. Tato distribuce je rovněž vybavena českým
prostředím, jež začátečníci určitě ocení např. při konfigurování, a národní
podporou je vybaven i třeba přiložený textový a sázecí program TEX. Z dalšího
obsahu CD uveďme kvalitní grafický editor GIMP nebo elektronickou podobu
obsáhlé knihy Linux.
Součástí obou "balení" s distribucemi jsou základní příručky, v nichž zájemce
nalezne především návody k instalaci operačního systému. Velký důraz je kladen
na práci s nástroji pro vytváření a nastavení oddílů (partitions) na pevných
discích, neboť tato operace samotnou instalaci předchází a může napáchat hodně
škod. Dále zde můžete najít rady pro konfiguraci systému, vysvětlení práce s
distribučními balíčky, postup zavedení grafických uživatelských rozhraní či
připojení nejdůležitějšího hardwaru. Velmi užitečné jsou také přehledy dalších
zdrojů informací, odkazy na webovské stránky a dostupnou literaturu. Počítejte
však s tím, že obsah příruček je opravdu velmi stručný a je zaměřen na základní
kroky při zavedení systému. Pro "pořádnou" práci budete rozhodně potřebovat
některou z dalších publikací (jsou rovněž v nabídce tohoto vydavatelství) nebo
můžete využít dokumentaci přiloženou na CD u obou distribucí.
MS Office 2000 Cz Resource Kit
Patrik Malina
Autor: Kolektiv autorů z Microsoft Corporation
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 1999
Počet stran: 835
Doporučená cena: 898 Kč
Již tradičně doprovází firma Microsoft své klíčové produkty publikacemi, jež
přinášejí uživatelům a především správcům podrobnou dokumentaci a doplňkové
nástroje (protože manuál samozřejmě obsahuje rady uživatelům, ne šťouralům!).
Nejinak je tomu s příchodem nové verze tak různorodého balíku, jakým je MS
Office.
Struktura knih této edice je poměrně stabilní a předem daná, proto překvapení
nejsou příliš namístě. Zásadní změny se ani v tomto případě nekonají, přesto ve
srovnání s publikací doprovázející Office 97 nacházím vylepšení. Hned v úvodu
jsem přivítal kapitolku o nástrojích a technologiích spolupracujících s Office
a také v dalších částech se objevily zajímavé novinky. První zásadní oddíl je
věnován zavádění balíku a členění kapitol mi připadá logičtější, než u
předchozí verze (což obecně považuji za pozitivní rys celé knihy).
Další ucelená kapitola o správě a podpoře balíku je rovněž koncepční novinkou
knihy a její struktura lépe postihuje praktické po třeby ve vztahu uživatel
správce. V souladu z technologickým vývojem doznala také rozšíření část
věnovaná propojení s Webem, a velmi dobře je zdokumentováno nasazení ve
vícejazyčném prostředí.
Závěr je poměrně jednoznačný pokud patříte mezi osoby zodpovědné za bezchybné
nasazení a chod balíku Office 2000 v profesionálním prostředí, zbytečně
neváhejte a knihu zakupte. Dostane se vám řady užitečných rad a pomůcek na
doprovodném CD. Jste-li však skromný domácí uživatel, je pro vás význam knihy
minimálně dosti sporný. Nejen tato publikace, ale i většina ostatních ze
zmíněné série opravdu není určena pro ryzí uživatele, výborně však poslouží v
ruce znalého správce.

Autor článku