Hlavní navigace

17 Tipů a triků pro CorelDRAW 8

1. 12. 1998

Sdílet

CorelDRAW je první grafický program, který si našel miliony uživatelů po celém světě. Používají ho jak profesi...


CorelDRAW je první grafický program, který si našel miliony
uživatelů po celém světě. Používají ho jak profesionálové
z grafických studií, tak marketingoví pracovníci, či majitelé
menších firem. Slouží k úvodním návrhům designerům a architektům,
a naopak k finálním tiskům ho používají technici. Použitelnost
programu CorelDRAW vzrostla ve verzi 7 a 8 zejména zvýšením
přesnosti (od mikronů ke kilometrům), či konverzí do bitmapových
objektů s množstvím funkcí typických dosud pouze pro Corel
PhotoPaint. K tomu všemu pak přistupuje použitelnost pluginů
a možnost vytvářet, psát a editovat skripty. V současné době
můžete na Internetu najít řadu firem, které nabízejí skripty pro
různé použití ve výtvarné grafice či technické kresbě, jež dále
rozšiřují možnosti tohoto programu.

POZOR: Následující triky si můžete vyzkoušet díky české verzi
Corelu 8, kterou přinesl minulý CD-ROM PC WORLDu z č. 10/98.

1. Dokonalejší plastický tvar

V tutorialu a příručkách Corelu najdete návod, jak jednoduše
vytvořit plastické písmo: Tvar nejprve vybarvíte černou,
duplikujete <Ctrl D>, posunete nejlépe pomocí šipek na klávesnici
jedním směrem (odkud padá stín), tvar vybarvíte bílou, opět
duplikujete, vybarvíte šedou (nebo jinou barvou) a posunete
opačným směrem o poloviční vzdálenost.

Lépe vypadá použití funkce [BLEND] na tři výše uvedené duplicitní
plochy: Postupný přechod (nejlépe s akcelerací ) [černá .
barevná] a [barevná . bílá] vytvoří realističtější obraz, než
pouhé podsunutí černé a bílé barvy.

Ovšem nejdokonalejší je ve verzi CorelDRAW 8 použití funkce
<Extrude>, která zachová plastický tvar i v rozích

2. Pozor na stíny!

CorelDRAW 8 má funkci na vytváření stínů. Dejte si na ni pozor,
protože její použití zvláště na složité objekty (jako je
například delší text) představuje časově a paměťově velmi
náročnou operaci. Alernativou je vytvoření stínu pomocí šedé
plochy (vlevo dole) nebo použití funkce [LENS] (vpravo nahoře).

Jinou variantu umožňující nastavit "barevnost stínu" (ovšem
rovněž náročnou na čas a paměť) představuje následující postup:

1. Zkopírujte písmo (nebo jiný vzor) <Ctrl D>.

2. Posuňte jej pomocí šipek nebo myší do patřičné polohy
a "pod" původní vzor <Ctrl PageDown>

3. aplikujte barevnou čočku [Lens] s nastavenou
průhledností <Transparency> kupříkladu na 50 % a nastavením
<Frozen> tak, aby se po aplikaci čočky vytvořil samostatný
objekt.

4. Konvertujte tento objekt do bitmapy [Bitmaps] [Conver to
Bitmap], při nastavené transparenci. Nyní máte k dispozici ostrý
průhledný stín, který se nijak neliší od původního stínu
vytvořeného aplikací [Lens], až na to, že se jedná o bitmapový
obrázek.

5. Zvolte [Bitmaps][Blur][Gausian], čímž stín rozmažete.
Výsledek vidíte vpravo dole.

Nevýhoda tohoto stínu tkví v tom, že není průhledný a nemůžete
jej proto po vytvoření libovolně posunout. Na druhou stranu
s sebou nese barevnou informaci a "barevnost stínu" můžete podle
potřeby měnit a docilovat tím zajímavých efektů (použijte
[Effects][Adjust][Hue/Saturation/Lightness])

3. Staronové logo

Úkol pořídit kvalitní logo z nepříliš kvalitní předlohy bývá
běžným problémem grafických studií. CorelDRAW je v tomto případě
nástroj první volby. Pro převedení naskenovaného či bitmapového
loga do dokonalé vektorové podoby můžete použít program Corel
OCR-TRACE, nebo přímo v programu CorelDRAW na zaselektovaný
(bitmapový) objekt aplikovat kreslicí nástroj. Na obrázku je
znázorněn následující postup:

1. Na plochu programu CorelDRAW vložte bitmapové logo

2. Pomocí [Arrange][ColorAdjustment] zvyšte kontrast
barevných částí, které chcete převést do křivek

3. Ujistěte se, zda je bitmapový objekt vybraný - v tom
případě se kursor změní na horizontální křížek

4. Ťuknutím na plochu vznikne vektorový (čárový) objekt

5. Na plochu vložte původní barevnou předlohu a uzamkněte ji
(při stisku pravého tlačítka myši vyberte [LockObject]

6. Pomocí vodicích čar vymezte maximálně hrany (nebo pomocí
šikmých čar i úhly)

7. Nástrojem na úpravu bodů nyní opravte linie tak, aby
dobře odpovídaly předloze a nastavte barvy

8. Odemkněte bitmapový objekt a odstraňte ho z plochy.

4. Stíny a perspektiva

Nic nevypadá tak depresivně, jako předměty s chaotickou
perspektivou, nebo chaoticky (nepřesně) nastaveným světlem.

Stíny i perspektivu můžete srovnat buď rovnoběžně, nebo
centrálně. Pokud je to vhodné, mohou být stíny indukovány více
světelnými zdroji, ale v tom případě by mělo být zřejmé, kterým
směrem se světelné zdroje nacházejí.

5. Gradient

Zajímavým pojmem, nabízejícím určitý vhled do plastičnosti
obrazu, je gradient. Rozumíme jím rychlost, jakou se barva
(sytost, světlost, barevná složka) mění v určitém směru. V bočním
osvětlení vysoký gradient signalizuje plochu, která je "spíše
kolmá" k rovině papíru. Naopak malý gradient ukazuje na plochu,
jež svírá s rovinou papíru nepatrný úhel. To platí obecně, ale
jen pro velmi rozptýlené světlo. Stín vnáší do tohoto uspořádání
další rozměr. Pro odvození prostorového uspořádání z fotografie
proto potřebujeme dobrou prostorovou představivost. Gradient
můžeme vyjádřit například intenzitou černé, nebo izokřivkami
(vrstevnicemi). Tam, kde se vrstevnice přibližují, je gradient
velký. Izokřivky získáme například tak, že (v Corel-PhotoPaintu)
podstatně snížíme počet barev nebo obrázek "solarizujeme".
Chcete-li z fotografie získat více prostorových informací,
chvilku si s ní hrajte v Corel-PhotoPaintu. Někdy se po aplikaci
různých filtrů objeví detaily, které i zkušenému oku snadno
uniknou.

6. Splynutí s plochou

Kdo někdy četl knihu Mistrovství v CorelDRAW alespoň přibližně
ví, jak lze pomocí přechodů [Blend] doslova vymodelovat portrét.
Vymodelovat - nikoli nakreslit či namalovat. Používáte-li totiž
jemné stínování, jakého je CorelDRAW schopen, musíte se spíše než
zákony malby řídit zákonitostmi prostorové grafiky (medailérství
a plastice patrně nejblíže). Zdůrazněte hmotu a postupujte tak,
jako byste vršili kousek hlíny po kousku, a pečlivě uhlazovali
jejich okraje.

Někdy potřebujeme pomocí funkce [Blend] navázat na sebe dvě
plochy. Aby při tom nevznikaly nevhodné kontrasty, je vhodné
dodržet následující podmínky:

˙ vnější a vnitřní obrys má (nejlépe) odpovídající počet
uzlových bodů

˙ obrysy nemají zápornou (opačnou) křivost, ohniska
křivosti obrysu se pohybují uvnitř plochy

˙ směry gradientů se příliš neliší

˙ přechod provedeme následovně:

1. vytvoříme tvořivý objekt (A)

2. kolem (A) utvoříme obrys plochy (B), která nikde
neprotíná objekt (A)

3. Obdobně vytvoříme obrys (C) větší než (B), který splývá
s pozadím. Nakonec volíme přechody mezi AB, BC a CA. Samostatné
(jednoduché) objekty vyberete nelépe pomocí klávesy <Tab> nebo
<Shift Tab>.

Na obrázku vpravo je uvedený příklad, dole pak tentýž
s překročením hranice obrysu. Uprostřed je uzavřený přechod mezi
objekty: AB, BC a CA.

7. Imitace těles a ploch

Funkcí [Blend] a barevným přechodem můžeme imitovat osvětlení
různých těles. Na obrázku jsou izočáry (vrstevnice) vytvořené
pomocí sníženého počtu barev a vedle vektorové objekty vytvořené
následujícím způsobem:

1. vytvořte obrysy samostatných ploch tělesa

2. vytvořte pomocí barevného přechodu nebo funkce [BLEND]
souvislou plochu, jejíž izokřivky odpovídají barevnému gradientu
skutečného objektu

3. aplikujte na plochu funkci [Container]

4. upravte kontrast a barevnost pomocí menu
[Effects][ColorAdjustment].

8. Microsoft Word, PowerPoint a Windows Metafile

Možná mi dáte za pravdu, že CorelDRAW byl po dlouhou dobu
ideálním nástrojem pro tvorbu nejrůznějších diagramů, schémat
a prezentačních grafů. Na druhé straně programy od Microsoftu již
disponují elegantními grafickými nástroji pro tvorbu jednoduchých
schémat. Může být CorelDRAW dnes ještě k něčemu takovému dobrý?
Určitě ano! Zejména v případě, kdy je vhodné kombinovat diagramy
s obrázky. Ale nejen to. Vytváříte-li prezentace, mohou se vám
hodit některé kliparty dodávané s CorelDRAW, můžete si je navíc
upravit a zařadit mezi kliparty Microsoftu. Nyní si dovolím
nabídnout vám několik doporučení ohledně spolupráce programů od
Microsoftu s CorelDRAW

˙ Potřebujete-li vytvořit jednoduchý diagram, volte raději
nástroje z menu [Kreslení] v MS programech.

˙ Při tvorbě diagramu si zapněte přichycení k síťi
[SnapToGrid]. Obrázek pak bude lépe vypadat u půjde vám rychleji
od ruky.

˙ Vytvořte si několik základních boxů a uložte si je jako
symboly [Tools][Create][Symbol].

˙ Pro spojování můžete použít pevně přichycené přímky
(najdete je v toolboxu pro kreslení) - při pohybu s boxem se čára
přizpůsobí. Tyto čáry můžete také opatřit šipkami, zvolit jejich
styl. Nemůžete je ovšem zalomit jako u MS programů a editovat
jejich body, a nemůžete trvale zvolit místo, odkud z boxu čára
vychází.

˙ Diagramy můžete vkládat do dokumentů (Microsoft Word,
Excel PowerPoint) různým způsobem. Při pouhém vložení pomocí
[Vložit] ze schránky dojde k OLE propojení. Můžete pak sice
pouhým dvojím poklepnutím na obrázek spustit CorelDRAW a obrázek
editovat v dokumentu, ale otázka je, zda to není vykoupeno příliš
časově (a paměťově) náročným spouštěním programu CorelDRAW.

˙ Pokud použijete pro umístění obrázku z CorelDRAW
(vloženého do schránky) [Vložit jinak] a zvolíte [Rozšířený
meta-soubor], nespustí se po dvojím poklepu CorelDRAW, ale
editace Windows Metafile obrázku v rámci office která je sice
omezená, ale umožňuje přebarvit jednotlivé objekty, pohybovat
s nimi či editovat body, a pro řadu operací postačí.

˙ Možná že nejlepší je vytvořit v programu CorelDRAW
vektorový obrázek formátu Windows Metafile, uložit ho na disk
a odtud posléze vložit do dokumentu kancelářských programů.
Vyhnete se zbytečným rizikům a obrázek máte pod kontrolou. Můžete
k obrázku vytvořit i propojení (Vložit objekt).

˙ Pokud exportujete z programu CorelDRAW obrázek pro
použití v kancelářských dokumentech, použijte formátu Windows
Metafile (WMF). Bez vyzkoušení raději nepoužívejte rozšířeného
formátu Enhanced Windows Metafile (EMF) - tento formát dává lepší
výsledky, ale někdy působí problémy.

˙ Použijte doporučení z tipu Snížení náročnosti obrázku
Windows Metafile .

9. Snížení náročnosti obrázku Windows Metafile

˙ Při exportu do WMF (nikoli EMF) dojde k nahrazení křivek
krátkými úsečkami. Velikost exportovaného objektu proto musí být
přiměřená použití na obrazovce nebo tisku stránky. To je také
důvod, proč byste měli při exportu zvolit [Export text as .
Text]. Pokud pak hotový dokument nebo obrázek někomu posíláte,
nezapomeňte připojit také font (kromě fontů standardních) - jinak
se text v obrázku pokazí. Pokud je do Windows Metafile uložen
text, bude zobrazení (nebo i tisk) výrazně kvalitnější. Zvláště
při prezentacích v Microsoft PowerPointu toto velmi doporučuji.
Pokud používáte projektor a notebook, nezapomeňte nastavit na
notebooku stejné rozlišení, s jakým bude pracovat projektor.
Pokud byste to neudělali a navíc exportovali text do křivek WMF,
nebude menší text pravděpodobně vůbec čitelný.

˙ Nepoužívejte příliš jemný barevný přechod (například 256
stupňů), zvláště pak přechod kruhový a pro křivkami omezené
obrysy. Exportní filtr v takovém případě z jednoduchého objektu
"naseká" 256 objektů a každý z nich bude mít několik set bodů,
jak je vidět na obrázku. Celkem to představuje o dva řády větší
paměťové nároky na obrázek.

˙ Protože základní formát WMF nerealizuje křivky, bude při
velkém zvětšení obrázek složen z přímek. Například logo formátu
WMF, určené do hlavičky papíru, nemusí být vhodné pro
celostránkový inzerát. V takovém případě použijte raději formát
Adobe Illustrator.

˙ Jak snížit velikost Windows Metafile?

1. Každý jednotlivý objekt převedete do křivek (pokud
exportujete písmo jako text, tak písmo samozřejmě ne)

2. Pomocí nástroje pro editaci bodů a přidejte body všude
tam, kde je třeba nahradit křivku soustavou přiměřeně jemných
přímek.

3. Pro hromadné přidání bodů použijte tlačítko [+], které
přidá bod vždy mezi dva zaselektované body.

4. Označte všechny body.

5. Vyberte [To Line], čímž převedete krátké křivky na přímky.

Na obrázku je zleva objekt exportovaný bez úprav do WMF, originál
(pouhé 3 řídicí body), přidání bodů a převedení do přímek. Po
exportu zůstane obrázek stejný.

10. Náhodně rozptýlené objekty

Potřebujete-li vytvořit pozadí z náhodně rozmístěných objektů,
můžete použít výhod skript editoru. Postupujte následovně:

1. Vytvořte vzorový objekt a umístěte ho doprostřed plochy

2. Zapněte si [Script and Preset Manager]

3. Vyberte uvažovaný objekt

4. Spusťte nahrávání

5. Proveďte s objektem všechny deformace a vybarvení, které
budete požadovat od objektů finální scény

6. Ukončete nahrávání a uložte skript do
CorelDrawScripts&Presets

7. Spusťte Corel ScriptEditor a skript načtěte

8. Upravte manipulace s objektem na náhodné (např. místo
30000 rnd(50)*1000)

9. Přidejte duplikaci objektu a náhodné posunutí do určitého
místa

10. Oblast duplikovaného objektu zahrňte do cyklu.

Příklad pro náhodné přebarvení, posunutí a otočení:

REM Náhodné posunutí a vybarvení objektu

dim i as integer

dim p,r as string

p=inputbox ("Vlozte pocet objektu")

r=inputbox ("Vlozte uhel natoceni objektu")

WITHOBJECT "CorelDraw.Automation.8"

.StartOfRecording

.SuppressPainting TRUE

.RecorderStorePreselectedObjects FALSE

for i = 2 to val(p)

.RecorderSelectObjectByIndex TRUE, 1

.DuplicateObject 0, 0

.RecorderSelectObjectByIndex TRUE, i

.BeginEditObject

.EndEditObject

.RecorderSelectObjectByIndex TRUE, i

.MoveObject rnd(-100)*10000, rnd(-100)*10000

.RotateObject rnd(-(r+1)/2)*10000000, FALSE, -550850,
36460

.StoreColor 5017, rnd(155), rnd(255), 50, 0, 0, 0, 0, 0

.ApplyUniformFillColor

next i

.ResumePainting

.EndOfRecording

END WITHOBJECT

11. Booleovské operace snadno a rychle

Pokud potřebujete rychle rozstříhat překrývající se objekty,
můžete použít následující postup:

1. Na zvolené objekty aplikujte barevné čočky [Lens],
například [Transparency]

2. Obrázek exportujte do Windows Metafile

3. Načtěte obrázek z disku.

Tímto postupem, kombinovaným ještě s booleovskými operacemi
CorelDRAW, můžete podstatně zjednodušit obrázek
a z vícevrstevného udělat jednovrstevný.

12. Tvoříme nové logo

Uvažuji, že pro tvorbu firemních log je CorelDRAW programem první
volby. Připomeňme si několik zásad, na které byste měli při
vytváření a přípravě loga pro vašeho zákazníka dbát. Tyto zásady
neplatí jen pro tvorbu loga, ale jakýchkoli piktogrammů.

1. Ideový námět: firemní logo není rébus, aby ho musel každý
luštit. Mělo by jednoduše vyjadřovat charakter (image) firmy či
produkce. Logo může být tvořeno výtvarným textem, obrázkem, anebo
obojím. Ideální je, když je i z loga jasný předmět podnikání.

2. Logo by mělo být proporčně sjednocené. Někdy je vhodné
kreslit logo na síti bodů [Snap to grid], a teprve po jeho
dokončení upravit proporce přesněji.

3. Zásadně při kresbě loga nepoužívejte obrysových čar! Ty
se totiž při zvětšení loga relativně zeslabují, a naopak při
zmenšení loga mohou kresbu přeplnit! Linie vykreslujte vždy
pomocí ploch.

4. Raději nepoužívejte příliš jemné čáry a drobné izolované
ostrůvky barvy. Někdy v budoucnu si může majitel loga přát
zhotovit logo na vyřezávacím plotru a nalepit kupříkladu na auto.
Vlasové čáry mohou takovéto použití znemožnit.

5. Volíte-li barvy loga, dejte si pozor, aby byly dobře
tisknutelné. Poznáte to tak, že barvu vyberete pomocí toolboxu
(konvička s barvou), v okně zvolíte více informací [More >>>],
použijete kupříkladu model CMY a v [Options] zaškrtnete [Gamut
Alarm]. Pokud se nacházíte v jednolitém zakázaném poli, barvu
nepůjde vytisknout (objeví se ikona přeškrtnuté tiskárny). Držte
se naopak dále od hranice tisknutelných barev. Nejlépe ovšem
uděláte, pokud zvolíte barvu podle barevného katalogu tiskárny,
barvu zřetelně vyjádřenou v modelu CMYK (např. C 20 M 10 Y 60 K 10),
nebo základní PANTONE barvu. V těchto případech totiž barvu
tiskař dodrží nejlépe.

6. U loga nepoužívejte šedé stíny ani bitmapové efekty. Mít
logo čistě ve vektorovém tvaru, je velká výhoda. Později můžete
vytvořit pro různá použití v Corel PHOTOPAINTu bitmapová loga
zářivých barev, lesklého chromování či svitu neónových reklam.
Náměty a skripty pro takové úpravy najdete na internetu na
www.unleash.com/tipstricks/ .

7. Snažte se, aby bylo logo tvořeno jednou nepřekrývající se
vrstvou. Takové logo pak lze zpravidla bez úprav použít pro
vyřezávací plotr, nebo export do 3D programů.

8. Máte-li hotové (a odsouhlasené) logo, vytvořte ještě jeho
černobílou a negativní variantu.

9. Logo pro potřeby firmy uložte do více formátů. Pokud logo
obsahuje text a piktogram, uložte je rovněž jako samostatné
objekty. Doporučuji následující formáty: Windows Metafile (pro
použití ve Windows a kancelářských aplikacích), AutoCad (pro
import do 3D programů), Adobe Illustrator 3.0 a 7.0 , Corel
Presentation (Cmx), CorelDRAW 8.0 a CorelDRAW 5.0. Zvláštním
formátem jsou True-type fonty - pokud obrázek uložíte jako font
cca velikosti stránky (jednobarevný, jednovrstevný, jediný
objekt), můžete jej pak zobrazit v textovém editoru vložením
jediného fontu. Na disketu s logy vložte GIF s malými obrázky
a popisem všech log, a označte jej jako readme.Gif. Pokud
posíláte obrázky s logy firmy, měly by být pojmenovány nikoli
podle jména příjemce, ale jména firmy.

13. Deformace skupiny bodů

Některé funkce toolboxu mají více variant, které se dají nastavit
v "Property Baru". Nezapomeňte na ně, přestože vás nyní nenapadá,
k čemu byste je mohli použít. Na obrázku jsou tři příklady
z [Interactive Tool Flayout], který najednou deformuje všechny
body prostorového objektu.

14. Skleněná koule

Někdy potřebujete vytvořit průhlednou nádobu a nechcete použít
bitmapových či 3D programů. Díky novým funkcím můžete v CorelDRAW
7/8 vytvořit naprosto realistickou skleněnou kouli následujícím
postupem:

1. Vytvořte obrys tělesa

2. Vyplňte obrys postupným přechodem z Toolboxu

3. Otevřete [Edit] v [Property Bar] a v okně zvolte [Custom]

4. Zužte šíři barevného přechodu, případně okraj přechodu
mírně zesvětlete

5. Střed kruhového vybarvení posuňte excentricky do místa
reflexu

6. Použijte nástroj pro průhlednost, zvolte kruhový přechod
transparence a umístěte jej do středu tělesa (koule)

7. Duplikujte obrys a aplikujte na něj barevnou čočku [Lens]
s volbou [Magnify 100%].

8. Poslední barevnou čočku mírně zmenšete tak, aby okraje
koule byly hladké

9. Přidejte reflexní skvrnku s kapkovitým obrysem a čočkou,
na niž jste aplikovali [Lens][Brightness 20%]

15. Perspektivní dlažba

Perspektivní dlažbu můžete nejlépe vygenerovat programem napsaným
v CorelScriptu. Obstojných výsledků však dosáhnete i následujícím
postupem:

1. Vyberte v toolboxu nástroj pro obdélníkovou síť. Nastavte
velký počet obdélníků (po dvojím ťuknutí se zobrazí nastavovací
dialog)

2. Nakreslete síť například 50 x 50 čtverečků

3. Rozgrupujte všechny čtverečky

4. Vyplňte čtverce barvou

5. Eventuálně pootočte síť o 45 stupňů

6. Sgrupujte čtverce

7. Aplikujte na čtverce perspektivu.

16. Rostlinné artefakty

Pomocí funkce [BLEND] můžete celkem snadno vytvořit ty
nejbizarnější květiny, trávu či stromy. Nejprve si připravte
tvary lístečků či větviček a tvary kontrastních míst a žilkování.
Jako prvý provedete morfing mezi lístky a barevnými skvrnami na
nich umístěnými. Nebojte se vytvořit podklad z drobných kousků či
žilek. Celé lístky, kvítky a větvičky však doporučuji
nakopírovat, a umístit ručně, protože na přírodě není krásná
pravidelnost, ale pravidelnost s poruchou nepravidelnosti. Na
některé lístečky aplikujte barevný posun [Effects][Color
Adjustment][Hue Saturation Lightness]. Někdy je vhodné vytvořit
stín, ale braňte se použít barevných čoček, nebo stínu CorelDRAW
- cena v podobě času u takto složitých objektů je příliš veliká.

Květy tvořte samozřejmě odspodu. Abyste si nerozházeli kreace,
používejte uzamčení objektu (po pravém tlačítku). Pokud se
chystáte vytvořit náročnou scénu a počítač vám začíná tuhnout,
převeďte ucelené objekty do bitmapy (zvolte [Supersampling]
a [TransparentBackgroun]).

17. Určete si modul

Konstruktéři používají při návrzích technických výrobků (ať se
jedná o mosty či mixéry) takzvané moduly. Modul je určitá
elementární a doporučená míra, které se má konstruktér při
projektování pokud možno držet. Může to být kupříkladu 1,2 m,
nebo také 25 mm. Hrubé rozměry součástek technického zařízení
jsou pak dány násobky modulů. Má to výhodu například v tom, že
díly lze u různých výrobků obvykle snadno zaměňovat, není nutno
objednávat více rozmanitého materiálu a vypadá to zpravidla lépe.

Vy si modul můžete stanovit pomocí sítě "magnetických" bodů
- gridů. Modul nastavte pomocí Customize okna (Ctrl J)
v [Document ][Page][Grids and Guidelines]. Nahoře zvolte
[Spacing]. Můžete zvolit, zda chcete body (jako body), nebo
v podobě čtvercové sítě.